مدیر عامل

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیر عامل سیدضیاء هاشمی ۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲ ۸۸۹۰۷۰۵۵-۶ ۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل محمد رضا نادری گیسور ۸۲۹۲۵۱۱۰ ۸۸۹۰۲۸۷۵ ۸۸۹۰۵۰۶۸
رییس گروه روابط عمومی سید محمد رضا مدرسی ۸۲۹۲۵۱۵۰ ۸۸۷۰۶۹۱۰ ۸۸۹۰۲۳۷۵
رییس گروه روابط بین الملل منصور فلسفی ۸۲۹۲۵۱۷۰ ۸۸۸۹۱۲۴۰ ۸۸۸۹۲۹۶۴
رییس گروه حقوقی و بازرسی کبری مقدر ۸۲۹۲۵۱۹۰ ۸۸۹۰۷۰۵۰
مدیر هسته گزینش رضا خوش لهجه ۸۲۹۲۳۳۰۱ ۸۸۸۹۴۴۰۵

دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل سید جواد جعفری زوج ۸۲۹۲۳۵۵۱ ۸۸۹۰۵۰۶۷ ۸۸۹۰۲۰۵۶
معاون هما الله داد ۸۲۹۲۳۵۶۰
رییس گروه برنامه ریزی و بودجه منصوره خلیلی ۸۲۹۲۳۴۰۸
رییس گروه تشکیلات و بهبود سیستم ها و روش ها عرفان رنجبر ۸۲۹۲۳۵۷۰
رییس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکرد بیتا سپهرخوی ۸۲۹۲۳۴۳۹
رییس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی مکرم صابری ۸۲۹۲۳۲۶۶

اداره کل حراست

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مشاور مدیرعامل و مدیرکل آقای مقدس زاده ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۲۹۲۵۱۶۱ ۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
سرپرست معاون خبر پدرام الوندی ۸۲۹۲۴۰۰۳ ۸۸۹۰۳۰۵۰ ۸۸۵۵۰۶۹۶

اداره کل اخبار داخلی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل کتایون لامع زاده ۸۲۹۲۴۱۰۴ ۸۸۹۰۸۰۵۰ ۸۲۹۲۴۳۸۳
معاون حسن حسین زاده ۸۲۹۲۴۱۰۵
معاون فرشاد محسن زاده ۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیرگروه اخبار سیاسی و مجلس ۸۲۹۲۴۱۶۰ ۸۸۹۰۳۰۵۲ ۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیرگروه اخبار اقتصادی اسماعیل داودی ۸۲۹۲۳۲۰۶ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار اجتماعی ۸۲۹۲۳۲۱۷ ۸۸۹۰۳۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
رییس گروه اخبار فرهنگی – هنری فائزه طاهری ۸۲۹۲۳۲۰۴ ۸۸۸۹۵۹۰۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار ورزشی ۸۲۹۲۳۲۱۸ ۸۸۹۰۳۰۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار علمی و آموزشی زینب کارگر ۸۲۹۲۳۲۲۸ ۸۸۸۹۱۸۹۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه شهنازحسنی ۸۲۹۲۳۲۴۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره کل اخبار خارجی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فردین پازوکی ۸۲۹۲۴۱۰۳ ۸۸۹۰۴۲۴۶ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی) تورج شیر آلیلو ۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه ای) زهرا هژبری ۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا محمد حسن دوستارگان ۸۲۹۲۴۴۳۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا احمد نساجی ۸۲۹۲۴۴۱۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیه خسرو حسینی ۸۲۹۲۳۲۹۴ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسی وحیده اصغر دینداری ۸۲۹۲۳۲۳۲ ۸۸۹۰۸۰۵۱ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربی سید شاپور حسینی ۸۲۹۲۳۲۳۴ ۸۸۹۰۸۰۵۳ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزی محمدرضا منافی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۸۹۲۱۳۵ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱ علیرضا ارشادی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲ مهدی نعمتی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳ سیدعزیز موسوی ۸۲۹۲۳۲۰۸ ۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره کل اخبار چند رسانه ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل محمد مهدی جلیلی دُر ۸۲۹۱۷۰۰۲ ۸۸۹۲۲۵۹۸ ۸۸۹۲۲۵۹۳
معاون سوسن آذیش ۸۸۹۲۲۵۹۵
معاون محمد رضا علیمددی ۸۲۹۲۴۴۲۵
رییس اداره تولید عکس ناصر جواهری ۸۲۹۲۴۴۵۶ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره تولید فیلم داودحسینی ۸۲۹۲۳۳۰۲ ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداری مریم دلیری همپا ۸۲۹۲۳۲۹۸ ۸۲۹۲۴۳۷۳ ۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس گروه فرآورده های نوین خبری ۸۸۹۲۲۵۹۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره آرشیوواطلاع رسانی اسناد نوشتاری سیدامیرحسین آقاپور ۸۲۹۲۳۳۴۴ ۸۸۹۲۲۵۹۳

اداره کل دفتر پژوهش

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل داریوش جهان بین ۸۲۹۲۴۶۰۱ ۸۸۹۰۴۲۵۳ ۸۲۹۲۳۲۶۳
معاون حجت مرتجی ۸۲۹۲۳۴۵۴
رییس گروه نظر سنجی پونه پورقاسمی ۸۲۹۲۳۳۷۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه تحقیق ، تفسیر و پژوهش های خبری قاسم شریعتی ۸۲۹۲۴۳۴۴ ۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشی شهربانو جمعه ۸۲۹۲۳۳۴۰ ۸۸۹۰۸۰۵۷ ۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه نشریات خبری لیلا رضوی ۸۲۹۲۳۳۵۵ ۸۲۹۲۳۲۶۳

اداره کل اخبار استانها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل فاطمه نوری جهانگرد ۸۲۹۲۴۳۰۱ ۸۸۹۰۳۰۵۴ ۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون محسن فتاحی ۸۲۹۲۴۳۰۱
معاون حسین نوروزیان ۸۲۹۲۳۴۱۶
رییس گروه اخبار استانها داریوش غفاری ۸۲۹۲۳۲۰۲ ۸۸۹۰۳۰۵۵ ۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهران داود میاندهی ۸۲۹۲۳۳۴۸ ۸۲۹۲۳۴۵۶ ۸۸۹۰۱۲۳۹

گروه برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی خبر

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
رییس گروه نظارت و ارزشیابی خبری حسن سلامی ۸۲۹۲۴۴۲۷ ۸۸۸۰۰۱۷۳

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون مهندسی و فناوری اطلاعات وحید رافع ۸۲۹۲۲۰۰۱ ۸۸۹۰۷۰۵۳ ۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره کل تامین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره ای

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل امین نیک انجام ۸۲۹۲۲۲۰۱ ۸۸۹۰۸۰۵۴ ۸۸۷۰۷۲۲۰
معاون حسین جلیلیان ۸۲۹۲۲۲۰۵
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده ها الهه حسین زاده ۸۲۹۲۲۲۲۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی فاطمه رباط میلی ۸۲۹۲۲۲۳۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین ونگهداری نرم افزاری عبدالله اسکندری ۸۲۹۲۲۲۳۳ ۸۸۷۰۷۲۲۰

اداره کل مهندسی وزیرساخت

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل علیرضا شوریده شهری ۸۲۹۲۲۱۱۰ ۸۸۹۰۷۰۵۲ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه زیرساخت های ارتباطی ( مخابرات ) محمد رضا علی محمدی ۸۲۹۲۲۱۲۰ ۸۸۹۰۷۰۵۷ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و توزیع الکترونیکی اکبر حاجیلو ۸۲۹۲۲۱۶۰ ۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس اداره تعمیرونگهداری وسایل و تجهیزات فنی امیرهوشنگ چیذری ۸۲۹۲۲۱۳۰ ۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره کل فرابری و امنیت داده ها

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل محمد حسن اوغلی ۸۲۹۲۲۳۰۱ ۸۸۹۰۷۰۵۲ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبری غلامرضا رحمانی ۸۲۹۲۲۱۷۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مرکز داده ها سید حامد مشهدی ۸۲۹۲۲۳۱۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه امورماهواره و خدمات ویژه خبری علیرضاهژبری ۸۲۹۲۲۱۴۰ ۸۸۷۰۷۲۲۰

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی مهدی شفیعی ۸۲۹۲۳۰۰۲ ۸۸۹۰۸۰۵۵ ۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل غلامرضا نعمتی ۸۲۹۲۳۱۰۱ ۸۸۹۱۰۰۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۰
معاون صابر پور مهندس ۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه کبری مقدر ۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارها علی گنجی ۸۲۹۲۳۱۲۰ ۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمران فرامرز یعقوبی ۸۲۹۲۳۴۰۰ ۸۸۸۹۱۳۵۱
مسئول اداره رفاهی وتشریفات حسین فتح اللهی ۸۲۹۲۳۱۳۰ ۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانه محمد دادرسی گوگرچین ۸۲۹۲۳۳۱۸ ۸۸۸۰۰۱۷۱

اداره کل امور مالی وذیحسابی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل امیر ابراهیم باقی زاده ۸۲۹۲۳۵۰۱ ۸۲۹۲۳۵۰۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفتر داری و تنظیم حسابها حسین مهدی خانی ۸۲۹۲۳۵۴۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگی طاهره کربلایی ۸۲۹۲۳۵۳۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتبارات عباس پاییزی ۸۲۹۲۳۵۲۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره درآمدوهزینه ها لیلا احمدی ۸۲۹۲۳۵۱۰ ۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره کل محصولات خبری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی مستقیم نمابر
مدیرکل مهدی بهرامی کیان ۸۲۹۲۳۶۰۱ ۸۸۸۹۱۸۹۵ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبری معصومه غلامحسینی ۸۲۹۲۴۴۴۶ ۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبری رویا پلاسید ۸۲۹۲۳۴۵۱ ۸۸۸۰۰۱۶۹