شرح وظایف

 • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل بر تهیه و گردآوری اخبار، گزارش ، عکس، فیلم و مطالب و تفاسیرو تحلیل های خبری از طریق نمایندگی های خارج کشور و گروههای خبری و انتشار آنها بر روی خروجی های مربوطه.
 • تعیین سیاستها و خط مشی ها ، و برنامه های خبری با هماهنگی گروه های خبری و نمایندگیهای خارج کشور در خصوص اخبار خارجی در بعد انتشار برون مرزی و درون مرزی .
 • تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت در ارتباط با فعالیتهای خبری بین المللی .
 • نظارت مستمر بر چگونگی پوشش خبری نمایندگیهای خارج کشور و گروه های خبری .
 • برنامه ریزی برای تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و یا جابجایی نمایندگیها یا مناطق خبری تحت پوشش در قالب منطقه خبری یا نمایندگی.
 • نظارت بر چگونگی شبکه رابطین خبری مستقل و هماهنگی آنها با نمایندگی ها در چارچوب سیاستهای خبری و قوانین و مقررات ناظر.
 • نظارت و کنترل بر اخبار، عکس و کلیه محصولات خبری تولید شده و انتشار یافته بر روی خروجی ها توسط گروه های خبری .
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد خبری جامع جهت ارائه به معاونت خبری و کشف و رفع نواقص ، معایب ، نارسائیها و تنگناهای جریان امور اخبار خارجی در ابعاد درون مرزی و برون مرزی.
 • بررسی و اعلام نظر در مورد نیروی انسانی ، رابطین خبر و قراردادهای خرید محصولات خبری ، تجهیزات ، و امکانات مورد نیاز نمایندگی های خارج کشورو رابطین خبری با توجه به ماهیت و حجم و وظایف خبری آنها.
 • بررسی و ارائه طرح های پیشنهادی در جهت توسعه فعالیتهای خبری بین المللی و همکار های خبری با خبرگزاری های مهم جهان و نیز سازمان ها و بنگاهها ، مراکز اطلاع رسانی سایر کشورها و مجامع بین المللی .
 • نظارت ، کنترل و برنامه ریزی برای پوشش خبری شبکه های رادیویی ، تلویزیونی خارجی ، ماهواره ای و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی و مورد نظر بر روی شبکه جهانی وب های متناسب با سیاست های خبری.
 • برنامه ریزی و پیگیری برای تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و متناسب با فنآوری جدید برای انجام فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی .
 • همکاری با اداره کل اخبار داخلی در پوشش اخبار ، مصاحبه ها ، مقامات و … به زبانهای خارجی .
 • همکاری با اداره کل محصولات خبری به منظور انجام تعهدات خبری با سازمانهاو نهادهای منطقه ای و بین المللی.
 • ایجاد هماهنگی در انجام فعالیتهای خبری بین مناطق خبری ، نمایندگیها ، و مجموعه گروه های خبری در ابعاد برون مرزی و درون مرزی .
 • اجرای سیاستهاو خط مشی های تعیین شده از سوی معاونت خبر و نظارت و کنترل اخبار منتشره بر روی خروجیهای مربوطه و تطبیق با سیاستهای خبری .
 • تهیه دستورالعمل ها، مجموعه های استاندارد و راهنمای کار ، جداول در زمینه فعالیتهای خبری بین المللی با هماهنگی واحدهای برنامه ریزی و واحدهای ذیربط در سازمان.
 • نظارت و کنترل از طریق ارزیابی عملکرد خبری واحدهای تحت نظارت و نمایندگیهای خارج کشور از با گزارش گیری های مستمر و نوبه ای به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد ، خلاقیت ، تقویت و بهبود عملکرد کارکنان و واحدهای تحت نظارت و اطمینان از اعمال صحیح سیاستهای خبری .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی .
فردین پازوکی

فردین پازوکی

مدیرکل

شماره تماس : ۸۲۹۲۴۱۰۳
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۹۹۹

محمد حسن دوستارگان

سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکا

شماره تماس : ۸۲۹۲۴۴۳۱
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

احمد نساجی

سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقا

شماره تماس : ۸۲۹۲۴۴۱۶
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

خسرو حسینی

سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیه

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۹۴
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

وحیده اصغر دینداری

سردبیرگروه اخبار انگلیسی

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۳۲
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

سید شاپور حسینی

سردبیرگروه اخبار عربی

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۳۴
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

محمدرضا منافی

سردبیرگروه اخبار برون مرزی

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۰۸
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

علیرضا ارشادی

سردبیرگروه اخبار شب ۱

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۰۸
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

مهدی نعمتی

سردبیرگروه اخبار شب ۲

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۰۸
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹

سیدعزیز موسوی

سردبیرگروه اخبار شب ۳

شماره تماس : ۸۲۹۲۳۲۰۸
شماره نمابر: ۸۸۹۰۱۲۳۹