حسن سلامی

رییس گروه نظارت و ارزشیابی خبری

شماره تماس : ۸۲۹۲۴۴۲۷
شماره نمابر: ۸۲۹۲۴۴۲۷