به اطلاع می رساند با توجه به طراحی حضور ۱۰۰ نفر بیننده حاضر در استودیو در هر برنامه ، در صورتی که همکاران محترم به همراه خانواده تمایل به حضور در این برنامه را داشته باشند  می توانند جهت ثبت نام و هماهنگی برای حضور به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند .