زمان ثبت نام : ۹۷/۱۱/۰۸ تا ۹۷/۱۱/۱۳

زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۷/۱۱/۰۹

ساعت آزمون :۹:۰۰-۱۶:۰۰

شرایط شرکت در دوره :
– کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین
سایت ثبت نام : jam.irna.net