زمان آزمون

یک شنبه : ۹۷/۱۱/۲۸

دوشنبه : ۹۷/۱۱/۲۹

سه شنبه : ۹۷/۱۱/۳۰

ساعت : ۱۷:۰۰ – ۲۴:۰۰

همکاران محترم نوبت شب براساس برنامه شیفت خود فقط یکبار می توانند در آزمون شرکت نمایند