حراست

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلآقای فرهنگ۸۲۹۲۵۱۶۱۸۲۹۲۵۱۶۱۸۸۹۰۸۰۵۸

شرح وظایف

  • برنامه ریزی ، تعیین خط مشی و استقرار سیستم های مناسب حراستی ، حفاظتی در خصوص تاسیسات ، پرسنل و اسناد طبقه بندی شده در سطح کل خبرگزاری جمهوری اسلامی اعم از ستادی ، مناطق ، خبرگزاریهاو نمایندگیها درجهت پیشگیری ومقابله با هرنوع خطرات ، حوادث غیر مترقبه ، سرقت ، خرابکاری و فعالیتهای تخریبی و انجام وظایف مراقبتی .
  • تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی ، حفاظتی و مراقبتی برای مامورین حراست سازمان و عندالزوم سایر کارکنان .
  • هماهنگی نظارتی با پرسنل انتظامی در امربرقراری انتظامات در محوطه ها و محیط اداری سازمان .
  • انجام گردش مکاتبات و اموردفتری و بایگانی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه ستاد مرکزی بصورت متمرکز و راهنمایی واحدهای مختلف سازمان در خصوص انجام امور مرکزی و رعایت دقیق اصول حراستی اسناد ذیربط .
  • برقراری و توسعه ارتباطات ضروری با واحدهای حراستی سایر دستگاهها ، سازمانها ، نهادها و وزارتخانه متبوع .
  • برنامه ریزی در جهت انجام ماموریتهای اطلاعاتی پیش بینی شده یا مورد نیاز و همکاری با سایر نهادهای مربوطه.
  • تهیه مفاتیح رمز و تغییرو تعویض به موقع آنها و مراقبت و پیشگیری از کشف آنها و تهیه دستورالعملها و توصیه های کشف رمزها و تنظیم ماشین رمز.
  • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی واحدهای خارج از مرکزسازمان و تهیه گزارش لازم جهت ارائه به مدیرعامل .
  • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.