دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلهما اله دادی۸۲۹۲۳۵۵۰
معاون مدیر کلاحمد فرهانی۸۲۹۲۳۵۶۰
رییس گروه برنامه‌ریزی و بودجهمنصوره خلیلی۸۲۹۲۳۴۰۸
رییس گروه تشکیلات و بهبود سیستم ها و روش هاعرفان رنجبر۸۲۹۲۳۵۷۰
رییس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکردبیتا سپهرخوی۸۲۹۲۳۴۳۹
رییس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی۸۲۹۲۳۲۶۶

شرح وظایف

 • مطالعه و برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه های کلان و طرحهای جامع سنواتی سازمان در چارچوب اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی دولت .
 • مطالعه و برنامه ریزی به منظور تعیین و پیشنهاد خط مشی های کمی سازماندهی و تشخیص ضرورتهای توسعه یافته و تحلیلهای تشکیلاتی در جهت تطابق ساختار تشکیلاتی با اهداف ، وظایف و ماموریتهای سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی و ضوابط و معیارهای ابلاغی ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
 • نظارت برتفکیک و تقسیم صحیح کارو تعیین وظایف ، حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تابعه سازمان در چارچوب سیاستهاو خط مشی های کلی و راهنمائی و ارشاد مدیران و سرپرستان واحدها در تنظیم شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و اعمال نظارت کنترلی و هماهنگی به منظور جلوگیری ازتداخل وظایف .
 • اعمال کنترل های نظارتی براجرای صحیح طرحهای طبقه بندی مشاغل ابلاغی ازمعاونت و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور،تنظیم و ارائه طرحهای پیشنهادی یا اصلاحی مورد نیاز دستگاه و پیگیری مراحل تصویب آن در معاونت فوق الذکر.
 • ارتباط مستمر با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ایجاد هماهنگی در اجرای روش های عمومی و اداری ابلاغ شده از طرف دستگاه مذکورو ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت بهبود روشهای عمومی مورد بحث .
 • بررسی و نظارت مستمربر سیستم ها و روشهای جاری عملیات و فعالیتهادر ارتباط با وظایف اصلی دستگاه اعم از امور خبری ، بازرگانی ، تولید ی سازمان و غیره به منظورارائه طرحها و ایده های مطلوب و موثردر بهینه سازی روشها، حذف مراحل و تشریفات زاید ، رفع تنگناها ، ایستائی ها ، ابهامات و مشکلات و تسریع جریان امور .
 • نظارت بر استقرار سیستم مطمئن و کارآمددر خصوص استاندارد فرمها و مهرهای مورد عمل و امثالهم در واحدهای تابعه سازمان و بررسی مستمر آنها به منظور اصلاحات و تغییرات لازم در مطابقت با روش های بهینه شده .
 • بررسی ا هداف و برنامه های کلان دولت و تبیین حرکتهای خبرگزاری جمهوری اسلامی در همگامی با برنامه های مذکورو تهیه و تنظیم و ارائه برنامه ها ، آئین نامه ، نظام نامه هاو شیوه نامه های مورد نیاز سازمان مبتنی بر تحقیقات علمی و رد یا تکمیل و پیگیری مراحل تصویب هرگونه طرحها ی ارائه شده از طرف واحدهایا مدیریتها .
 • تهیه دستورالعملهای بودجه و ارسال آن به واحدهای مختلف سازمان و نظارت بر تنظیم بودجه سازمان و تلفیق بودجه های پیشنهادی واحدها و تنظیم بودجه های پیشنهادی جاری و عمرانی سنواتی با توجه به اهداف ، خط مشی ها و سیاستهای سازمان و پیگیری مراحل تصویب آن در مجمع عمومی با تنظیم صورتجلسه های مجمع و ارسال به موقع به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و پیشنهاد بودجه تفصیلی برای کل سازمان و واحدهای ذیربط براساس برنامه های پیش بینی شده .
 • بررسی و نظارت بر تخصیص اعتبارت جاری و عمرانی سازمان و وصول آن ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو نظارت بر اجرای بودجه از نظر تطبیق مصرف اعتبارات با برنامه های پیش بینی شده ، مصوب و تهیه پیشنهادات اصلاحی ، متمم یا ترمیم یا جابجایی ها و تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات ذیربط در چار چوب مقررات مربوطه .
 • تنظیم موافقتنامه های جاری و عمرانی و اصلاحی های مربوطه و صورتجلسات مجمع عمومی و مبادله آنها با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور .
 • بررسی در خصوص آخرین اصلاحات و تغییرات انجام شده قوانین و مقررات استخدامی ، پرسنل ، حقوق و دستمزد ، طبقه بندی مشاغل ، تشکیلاتی و . و نیز قوانین و ضوابط حاکم بر امور خبری و اطلاع رسانی کشورو سازمان و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بهنگام و ابلاغ هر گونه اصلاحیه ها و تغییرات مقرراتی یا آئین نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های جدید و اصله ازمعاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و نیزتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا مراجع دیگر به واحدهای ذیربط .
 • تهیه و تنظیم دستورالعملها و شیوه نامه ها در ارتباط با فعالیتهای اصلی و پشتیبانی دستگاه در جهت تسریع و تسهیل در جریان امور.
 • فراهم کردن موجبات ارتقاء شناخت و تامین اطلاعات مورد نیاز مدیرعامل و دیگر مسئولان سازمان در خصوص تغییرات، تحولات ، موفقیت ها ، مشکلات ، تنگناها ، آثار تصمیم گیری ها و . در زمینه های اداری ، تشکیلاتی ، نیروی انسانی و عملکرد واحدهای سازمان در ارتباط با وظایف اصلی و پشتیبانی ونیزفراهم ساختن امکان بهره جوئی از بانک اطلاعات مکانیزه مطمئن .
 • طراحی و استقرار بانک اطلاعات آموزشی جامع و متمرکز در جهت تشخیص نیازهای پرسنل و اولویتها بر حسب تخصصها و فعالیتهای گوناگون .
 • تهیه و تنظیم آئین نامه های آزمون های استخدامی و برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری آزمونهای مورد نیاز سازمان از هرنوع و به هرمنظور .
 • ارزشیابی نتایج سمینارها ، کنفرانسها ، ودوره های آموزشی یا کارآموزی بمنظور رفع نواقص اجرایی و بهینه سازی برنامه های مشابه آتی و صدور گواهینامه های مربوطه .
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان سازمان با توجه به دوره های آموزشی مرکز آموزشی مدیریت دولتی اعم از کوتاه مدت و بلند مدت و بهره جویی مطلوب از دوره های مذکور.
 • نیاز سنجی و طراحی برنامه های آموزشی دوره های تخصصی و اختصاصی مورد نیاز سازمان در جهت افزایش اطلاعات ، مهارتها و دانش شغلی و بینش کارکنان و اجرای دوره های مذکور.
 • بررسی و برنامه ریزی نیروی انسانی و تعیین نیاز سازمان به نیروی انسانی در تخصصهای مختلف به طرق جذب دانشجویان بورسیه و برنامه ریزی اخذ مجوز ، جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز .
 • برقراری و ارتباط مستمر با واحدهای ذیربط معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوردر جهت ایجاد هماهنگی های لازم و همکاری با دانشکده خبر یا دیگر مراکز عالی آموزشی در جهت بهره گیری در امر بهینه سازی امور آموزشی ، رفاهی و تربیتی کارکنان .
 • انجام مطالعات و تحقیقات در جهت پرورش استعدادها ، خلاقیتها ، نوآوریها و ترغیب و تشویق و هدایت نیروها به ایده پردازی و جمع آوری و تجزیه و تحلیل ایده ها و طرحهای آموزشی واصله از طریق تدوین طرحهای مفید و موثر.
 • پیش بینی و برنامه ریزی ، تهیه، اجرا ، استخراج و نظارت بر اجرای طرح های آماری مختلف .
 • تهیه و تنظیم بانک اطلاعات آماری و ارائه هرگونه آمار و اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز به مراجع .
 • برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی و اخذ مجوز از معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
 • اجرای نظام ارزشیابی عملکرد سازمان با هماهنگی واحدهای متبوع و شناخت نقاط قوت و ضعف آنان به منظور فراهم آوردن زمینه های ارتقاء سطح کارایی و مسئولیت پذیری و ارائه به مدیرعامل .
 • تدوین و اجرای برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد و بسترسازی مناسب برای تحقق تحول اداری .
 • انجام امور دبیرخانه ای شوراها و کمیسیون تحول اداری و نظام پیشنهادات حسب مورد .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.