حوزه ریاست و روابط عمومی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیر کلمنصور فلسفی۸۲۹۲۵۱۱۰۸۸۹۰۲۸۷۵۸۸۹۰۵۰۶۸
رییس گروه روابط عمومیسید محمدرضا مدرسی۸۲۹۲۵۱۵۰۸۸۷۰۶۹۱۰۸۸۹۰۲۳۷۵
رییس گروه روابط بین المللزمان رضاخانی۸۲۹۲۵۱۷۰۸۸۸۹۱۲۴۰۸۸۸۹۲۹۶۴
رییس گروه حقوقی و بازرسیکبری مقدر۸۲۹۲۵۱۹۰۸۸۹۰۷۰۵۰
مدیر هسته گزینشرضا خوش لهجه۸۲۹۲۳۳۰۱۸۸۸۹۴۴۰۵

شرح وظایف

 • انجام امور گزینش سازمان با توجه به مواد ۲، ۳، ۱۲ ،۱۴ آئین نامه هسته های گزینش مصوب ۲۱/۸/۱۳۶۳ شورایعالی قضایی خصوصا” رعایت مفاد ماده ۳ مبنی بر شرح وظایف هسته های گزینش .
 • برنامه ریزی ، طراحی و اجرای برنامه های توسعه ، تنظیم یا بهینه سازی مناسب و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و نیز تبلیغاتی و انتشاراتی اختصاصی سازمان .
 • برنامه ریزی ، تنظیم و اجرای برنامه های تحقیقاتی در خصوص دریافت بازتابهای تصمیمات و اقدامات سازمان ، تنشها، نارضایتیها ، انتقادات ، اتفاقات ، رضامندیها ، پیشنهادات و نظرات اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش تحلیلی همراه با راهکارهای پیشنهادی به مدیرعامل .
 • ارائه طرحها ی موثر در زمینه ایجاد انگیزشهای مثبت ، رضایتمندی ، بالندگی های شغلی و خوش بینی نسبت به فضای کاری برمبنای اصول علمی و روابط انسانی و نیز طرق اشاعه و ترویج ارزشها و رفتارهای منطقی با موازین اسلامی .
 • برنامه ریزی و تنظیم دستورالعملهای اجرایی به منظور حسن اجرای فعالیتهای تشریفاتی سازمان از قبیل برگزاری کنفرانسها، سمینارها ، شوراها ، مجامع ، همایش ها ، اجلاسها ، مراسم ، جشنها ، بزرگداشتها ، بازدیدها ، پذیرائی از مهمانان ، ملاقاتهای رسمی تشریفاتی ، پیگیری تمهیدات سفرهای رسمی و ماموریتهای درون مرزی یا خارج از کشور مقامات و مهمانان سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط .
 • بررسی و ارائه نظرات کارشناسی برای همکاری با خبرگزاریها و افزایش سطح همکاری با آنان در تهران و سایر نقاط دنیا .
 • ارتباط و مکاتبه با وزارت امور خارجه ، سازمان ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههایی که به نوعی عهده دار اجرای موافقتنامه های فرهنگی هستند .
 • بررسی کارشناسی در خصوص توافقنامه های سازمان با خبرگزاری هایی که روابط آنها بطورتهاتری است ازجنبه های مختلف .
 • پیگیری برای انجام وظایف محوله بر اساس سمت سازمان طی مفاد موافقتنامه در هریک از ائتلافها .
 • بررسی و ارائه نظرات کارشناسی برای عضویت در ائتلافهای خبری .
 • برنامه ریزی و انجام بازرسی ها منظم برنامه ای یا اتفاقی و تهیه و تنظیم دستورالعملها، روشها ، فرمها و جداول ارزیابی مربوطه به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت عملکردها در راستای قوانین و مقررات جاری و دستورالعملها و بخشنامه های و نتایج اقدامات با چگونگی پیشبرد اهداف سازمانی .
 • تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک ، مستندات، اطلاعات و نتایج حاصله از بازرسی ها به منظور دست یابی به واقعیتها ، تخلفات ، تنگناها، نارسائی ها و تنظیم گزارش مستدل همراه با پیشنهادات اصلاحی و ارائه راهکارهای حل معظلات با استفاده از مکانیزمهای تشویقی و غیره جهت ارائه به مدیرعامل .
 • دریافت شکایات کتبی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه کارکنان یا واحدهای تابعه سازمان و پیگیری موضوع شکایت جهت احقاق حق شاکی ( در صورت صحت ادعا ) و یا رد موارد شکایات و صدور پاسخ کتبی اطلاع شاکی و عندالزوم سایر پیگیریهای قانونی یا انعکاس آن به سرپرست بلافصل و رئیس مستقیم مستخدم جهت ملحوظ کردن در امرارزشیابی سالیانه مستخدم و بالاخره پیگیری مرجوعات مقامات قضایی .
 • تهیه و تنظیم آمارهای تخلفات و شکایات از کارکنان سازمان براساس محل خدمت ، مورد و موضوع و تجزیه و تحلیل آنها.
 • انجام امور حقوقی و مجلس سازمان و نیز تهیه و تنظیم طرح قراردادها ، لوایح قانونی ، لوایح دفاعیه مورد نیاز دستگاه و عندالزوم اقامه دعاوی مدنی و جزایی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تعقیب پرونده های مربوطه و همچنین پاسخگویی به دعاوی مطروحه علیه خبرگزاری جمهوری اسلامی .
 • تجزیه و تحلیل و استنباط حقوقی و کیفری از مفاد قوانین ، آئین نامه ها ، تصویبنامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها، قراردادها و هرگونه مقرراتی که بنحوی با وظایف و ماموریتهای سازمان در ارتباط می باشد. خصوصا” قوانین و مقررات حاکم بر امور اطلاع رسانی اعم از ایران و سایر کشورهای جهان و عندالزوم تهیه و ابلاغ دستورالعملهای ارشادی به واحدهای ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه اجرا و یا ارائه لوایح ، طرحهاو پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع مغایرتها ، تضادها ، تنگناها و ابهامات احتمالی آنها .
 • ایجاد بانک اطلاعات مکانیزه و رایانه ای کارآمددر زمینه سوابق عملکرد ، توانمندی ها ، شایستگی ها ، کارآمدی ها ، ضعفها یا کاستی ها ی کارکنان در سطوح و رده های مختلف به منظور بهره برداری در برنامه ریزی های نیروی انسانی در ابعاد مختلف از قبیل جذب ، نگهداری ، بهسازی و تربیت ، ارتقاء توانائی ها ی شغلی ، دانش ، بینش ، کارآئی و مسئولیت پذیری آنان و ارائه گزارشات همراه با راهکارهای پیشنهادی به مدیرعامل .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.