مدیر عامل

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرعاملدکتر سید ضیاء هاشمی۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲۸۸۹۰۷۰۵۵-۶۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمحمدرضا نادری گیسور۸۲۹۲۵۱۱۰۸۸۹۰۲۸۷۵۸۸۹۰۵۰۶۸
رییس گروه روابط عمومیسید محمدرضا مدرسی۸۲۹۲۵۱۵۰۸۸۷۰۶۹۱۰۸۸۹۰۲۳۷۵
رییس گروه روابط بین المللمنصور فلسفی۸۲۹۲۵۱۷۰۸۸۸۹۱۲۴۰۸۸۸۹۲۹۶۴
رییس گروه حقوقی و بازرسیکبری مقدر۸۲۹۲۵۱۹۰۸۸۹۰۷۰۵۰
مدیر هسته گزینشرضا خوش لهجه۸۲۹۲۳۳۰۱۸۸۸۹۴۴۰۵

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلسید جواد جعفری زوج۸۲۹۲۳۵۵۱۸۸۹۰۵۰۶۷۸۸۹۰۲۰۵۶
معاونهما الله داد۸۲۹۲۳۵۶۰
رییس گروه برنامه‌ریزی و بودجهمنصوره خلیلی۸۲۹۲۳۴۰۸
رییس گروه تشکیلات و بهبود سیستم ها و روش هاعرفان رنجبر۸۲۹۲۳۵۷۰
رییس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکردبیتا سپهرخوی۸۲۹۲۳۴۳۹
رییس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانیمکرم صابری۸۲۹۲۳۲۶۶

اداره‌کل حراست

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مشاور مدیرعامل و مدیرکلآقای مقدس زاده۸۲۹۲۵۱۶۱۸۲۹۲۵۱۶۱۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون خبرپدرام الوندی۸۲۹۲۴۰۰۳۸۸۹۰۳۰۵۰۸۸۵۵۰۶۹۶

اداره‌کل اخبار داخلی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلکتایون لامع زاده۸۲۹۲۴۱۰۴۸۸۹۰۸۰۵۰۸۲۹۲۴۳۸۳
معاونحسن حسین زاده۸۲۹۲۴۱۰۵
معاونفرشاد محسن زاده۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلس۸۲۹۲۴۱۶۰۸۸۹۰۳۰۵۲۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادیاسماعیل داودی۸۲۹۲۳۲۰۶۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی۸۲۹۲۳۲۱۷۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
رییس گروه اخبار فرهنگی – هنریفائزه طاهری۸۲۹۲۳۲۰۴۸۸۸۹۵۹۰۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی۸۲۹۲۳۲۱۸۸۸۹۰۳۰۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار علمی و آموزشیزینب کارگر۸۲۹۲۳۲۲۸۸۸۸۹۱۸۹۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاهشهنازحسنی۸۲۹۲۳۲۴۵۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار خارجی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفردین پازوکی۸۲۹۲۴۱۰۳۸۸۹۰۴۲۴۶۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی)تورج شیر آلیلو۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه ای)زهرا هژبری۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکامحمد حسن دوستارگان۸۲۹۲۴۴۳۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقااحمد نساجی۸۲۹۲۴۴۱۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیهخسرو حسینی۸۲۹۲۳۲۹۴۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسیوحیده اصغر دینداری۸۲۹۲۳۲۳۲۸۸۹۰۸۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربیسید شاپور حسینی۸۲۹۲۳۲۳۴۸۸۹۰۸۰۵۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزیمحمدرضا منافی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۸۹۲۱۳۵۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱علیرضا ارشادی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲مهدی نعمتی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳سیدعزیز موسوی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمحمد مهدی جلیلی دُر۸۲۹۱۷۰۰۲۸۸۹۲۲۵۹۸۸۸۹۲۲۵۹۳
معاونسوسن آذیش۸۸۹۲۲۵۹۵
معاونمحمدرضا علیمددی۸۲۹۲۴۴۲۵
رییس اداره تولید عکسناصر جواهری۸۲۹۲۴۴۵۶۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره تولید فیلمداود حسینی۸۲۹۲۳۳۰۲۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداریمریم دلیری همپا۸۲۹۲۳۲۹۸۸۲۹۲۴۳۷۳۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس گروه فرآورده های نوین خبری۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاریسید امیرحسین آقاپور۸۲۹۲۳۳۴۴۸۸۹۲۲۵۹۳

دفتر پژوهش و بررسی های خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلی مستقیم نمابر
مدیرکلداریوش جهان بین۸۲۹۲۴۶۰۱۸۸۹۰۴۲۵۳۸۲۹۲۳۲۶۳
معاونحجت مرتجی۸۲۹۲۳۴۵۴
رییس گروه نظر سنجیپونه پورقاسمی۸۲۹۲۳۳۷۴۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه تحقیق ، تفسیر و پژوهش های خبریقاسم شریعتی۸۲۹۲۴۳۴۴۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشیشهربانو جمعه۸۲۹۲۳۳۴۰۸۸۹۰۸۰۵۷۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه نشریات خبریلیلا رضوی۸۲۹۲۳۳۵۵۸۲۹۲۳۲۶۳

اداره‌کل اخبار استانها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفاطمه نوری جهانگرد۸۲۹۲۴۳۰۱۸۸۹۰۳۰۵۴۸۸۹۰۱۹۹۹
معاونمحسن فتاحی۸۲۹۲۴۳۰۱
معاونحسین نوروزیان۸۲۹۲۳۴۱۶
رییس گروه اخبار استانهاداریوش غفاری۸۲۹۲۳۲۰۲۸۸۹۰۳۰۵۵۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهرانداود میاندهی۸۲۹۲۳۳۴۸۸۲۹۲۳۴۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹

گروه برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
رییس گروه نظارت و ارزشیابی خبریحسن سلامی۸۲۹۲۴۴۲۷۸۸۸۰۰۱۷۳

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون مهندسی و فناوری اطلاعاتوحید رافع۸۲۹۲۲۰۰۱۸۸۹۰۷۰۵۳۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل تامین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلامین نیک انجام۸۲۹۲۲۲۰۱۸۸۹۰۸۰۵۴۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونحسین جلیلیان۸۲۹۲۲۲۰۵۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده هاالهه حسین زاده۸۲۹۲۲۲۲۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانیفاطمه رباط میلی۸۲۹۲۲۲۳۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و نگهداری نرم افزاریعبدالله اسکندری۸۲۹۲۲۲۳۳۸۸۷۰۷۲۲۰

اداره‌کل مهندسی و زیرساخت

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلعلیرضا شوریده شهری۸۲۹۲۲۱۱۰۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۹۰۷۲۲۰
معاونامیر هوشنگ چیذری۸۲۹۲۲۱۳۰۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه زیرساخت های ارتباطی ( مخابرات )محمدرضا علی محمدی۸۲۹۲۲۱۲۰۸۸۹۰۷۰۵۷۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و توزیع الکترونیکیاکبر حاجیلو۸۲۹۲۲۱۶۰۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس اداره تعمیرونگهداری وسایل و تجهیزات فنیمصطفی ساعتچی۸۲۹۲۲۲۴۰۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل فرابری و امنیت داده ها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمحمد حسن اوغلی۸۲۹۲۲۳۰۱۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونحسین رمضانپور۸۲۹۲۲۲۰۲۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبریغلامرضا رحمانی۸۲۹۲۲۱۷۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مرکز داده هاسید حامد مشهدی۸۲۹۲۲۳۱۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه امور ماهواره و خدمات ویژه خبریبهزاد فتحی۸۲۹۲۲۱۷۳۸۸۷۰۷۲۲۰

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانیمهدی شفیعی۸۲۹۲۳۰۰۲۸۸۹۰۸۰۵۵۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلغلامرضا نعمتی۸۲۹۲۳۱۰۱۸۸۹۱۰۰۱۸۸۸۸۰۰۱۷۰
معاونصابر پور مهندس۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانهسعید براتی۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارهاعلی گنجی۸۲۹۲۳۱۲۰۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمرانفرامرز یعقوبی۸۲۹۲۳۴۰۰۸۸۸۹۱۳۵۱
مسئول اداره رفاهی وتشریفاتحسین فتح اللهی۸۲۹۲۳۱۳۰۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانهسید حامد اعتصامی۸۲۹۲۳۳۱۸۸۸۸۰۰۱۷۱

اداره‌کل امور مالی و ذیحسابی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمسعود وصلتی۸۲۹۲۳۵۰۱۸۲۹۲۳۵۰۰۸۸۷۰۷۶۰۲
معاونفریدون نظیر زاده۸۲۹۲۳۵۰۲۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حسابهاحسین مهدی خانی۸۲۹۲۳۵۴۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگیطاهره کربلایی۸۲۹۲۳۵۳۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتباراتعباس پاییزی۸۲۹۲۳۵۲۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره درآمدوهزینه هالیلا احمدی۸۲۹۲۳۵۱۰۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره‌کل محصولات خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلحامد صمدی۸۲۹۲۳۶۰۱۸۸۸۹۱۸۹۵۸۸۸۰۰۱۶۹
معاونامیر حسین پورعسگری۸۲۹۲۳۶۱۰۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبریمعصومه غلامحسینی۸۲۹۲۴۴۴۶۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبریرویا پلاسید۸۲۹۲۳۴۵۱۸۸۸۰۰۱۶۹