مدیر عامل

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرعاملدکتر محمدرضا نوروزپور۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲۸۸۹۰۷۰۵۵-۶۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیر کلمنصور فلسفی۸۲۹۲۵۱۱۰۸۸۹۰۲۸۷۵۸۸۹۰۵۰۶۸
رییس گروه روابط عمومیسید محمدرضا مدرسی۸۲۹۲۵۱۵۰۸۸۷۰۶۹۱۰۸۸۹۰۲۳۷۵
رییس گروه روابط بین المللزمان رضاخانی۸۲۹۲۵۱۷۰۸۸۸۹۱۲۴۰۸۸۸۹۲۹۶۴
رییس گروه حقوقی و بازرسیکبری مقدر۸۲۹۲۵۱۹۰۸۸۹۰۷۰۵۰
مدیر هسته گزینشرضا خوش لهجه۸۲۹۲۳۳۰۱۸۸۸۹۴۴۰۵

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلهما اله دادی۸۲۹۲۳۵۵۰
معاون مدیر کلاحمد فرهانی۸۲۹۲۳۵۶۰
رییس گروه برنامه‌ریزی و بودجهمنصوره خلیلی۸۲۹۲۳۴۰۸
رییس گروه تشکیلات و بهبود سیستم ها و روش هاعرفان رنجبر۸۲۹۲۳۵۷۰
رییس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکردبیتا سپهرخوی۸۲۹۲۳۴۳۹
رییس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانی۸۲۹۲۳۲۶۶

حراست

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلآقای فرهنگ۸۲۹۲۵۱۶۱۸۲۹۲۵۱۶۱۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون خبرمحمد رضا نادری گیسور۸۲۹۲۴۰۰۳۸۸۹۰۳۰۵۰۸۸۵۵۰۶۹۶

اداره‌کل اخبار داخلی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلکتایون لامع زاده۸۲۹۲۴۱۰۴۸۸۹۰۸۰۵۰۸۲۹۲۴۳۸۳
معاونحسن حسین زاده۸۲۹۲۴۱۰۵
معاوناحمدعلی نساجی۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلسداود مرادپور۸۲۹۲۴۱۶۰۸۸۹۰۳۰۵۲۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادیاسماعیل داودی۸۲۹۲۳۲۰۶۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعیامید غیاثوند۸۲۹۲۳۲۱۷۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
رییس گروه اخبار فرهنگی – هنریفائزه طاهری۸۲۹۲۳۲۰۴۸۸۸۹۵۹۰۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی۸۲۹۲۳۲۱۸۸۸۹۰۳۰۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار سبک زندگیزینب کارگر۸۲۹۲۳۲۲۸۸۸۸۹۱۸۹۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزشناهید شفیعی۸۲۹۲۳۲۴۵۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار خارجی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفردین پازوکی۸۲۹۲۴۱۰۳۸۸۹۰۴۲۴۶۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی)محمدحسن دوستارگان۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه ای)زهرا هژبری۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکامحمدرضا منافی۸۲۹۲۴۴۳۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقامحمد علی حیدری هایی۸۲۹۲۴۴۱۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیهعلی نصیری۸۲۹۲۳۲۹۴۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسیوحیده اصغر دینداری۸۲۹۲۳۲۳۲۸۸۹۰۸۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربیسید شاپور حسینی۸۲۹۲۳۲۳۴۸۸۹۰۸۰۵۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزیرضا خوش لهجه یزدی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۸۹۲۱۳۵۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱سیدعزیز موسوی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲علیرضا ارشادی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳مهدی نعمتی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیر کلاسماعیل داوودی۸۲۹۱۷۰۰۲۸۸۹۲۲۵۹۸۸۸۹۲۲۵۹۳
معاونسوسن آذیش۸۸۹۲۲۵۹۵
معاونشهربانو جمعه۸۲۹۲۷۱۰۳
سردبیر گروه تولید عکساکبر توکلی۸۲۹۲۴۴۵۶۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره تولید فیلمداود حسینی۸۲۹۲۳۳۰۲۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداریمریم دلیری همپا۸۲۹۲۳۲۹۸۸۲۹۲۴۳۷۳۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه گروه فرآورده های نوین خبری۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاریمهدی بهرامی کیان۸۲۹۲۳۳۴۴۸۸۹۲۲۵۹۳

دفتر پژوهش و بررسی های خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلی مستقیم نمابر
مدیر کلآرمین امیر۸۲۹۲۴۶۰۱
معاون مدیرکلداود میاندهی۸۲۹۲۳۴۵۴
سردبیر گروه نظر سنجیعصمت سلیمانی۸۲۹۲۳۳۷۴۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه تحقیق ، تفسیر و پژوهش های خبری۸۲۹۲۴۳۴۴۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشیمهسا شریفی۸۲۹۲۳۳۴۰۸۸۹۰۸۰۵۷۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه نشریات خبریفاطمه قناد۸۲۹۲۳۳۵۵۸۲۹۲۳۲۶۳

اداره‌کل اخبار استانها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفاطمه نوری جهانگرد۸۲۹۲۴۳۰۱۸۸۹۰۳۰۵۴۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون۸۲۹۲۴۳۰۱
معاونسید سعید حسینی۸۲۹۲۳۴۱۶
سردبیر گروه اخبار استانهالیلا جودی۸۲۹۲۳۲۰۲۸۸۹۰۳۰۵۵۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهران۸۲۹۲۳۳۴۸۸۲۹۲۳۴۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹

گروه برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
رییس گروه نظارت و ارزشیابی خبریحسن سلامی۸۲۹۲۴۴۲۷۸۸۸۰۰۱۷۳

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون مهندسی و فناوری اطلاعاتوحید رافع۸۲۹۲۲۰۰۱۸۸۹۰۷۰۵۳۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل تامین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلسعید صدیقیان کاشی۸۲۹۲۲۲۰۱۸۸۹۰۸۰۵۴۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونعبداله اسکندری۸۲۹۲۲۲۰۵۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده هامیثم نام آور۸۲۹۲۲۲۲۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانیمرتضی یکماز۸۲۹۲۲۲۱۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و نگهداری نرم افزاریحسین رمضانپور۸۲۹۲۲۲۳۰۸۸۷۰۷۲۲۰

اداره‌کل مهندسی و زیرساخت

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلعلیرضا شوریده شهری۸۲۹۲۲۱۱۰۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۹۰۷۲۲۰
معاونمحمد رضا علی محمدی۸۲۹۲۲۱۲۰۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه زیرساخت های ارتباطی مصطفی ساعتچی۸۲۹۲۲۲۴۰۸۸۹۰۷۰۵۷۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و توزیع نیروی الکترونیکیاکبر حاجیلو۸۲۹۲۳۳۱۱۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تجهیز و پشتیبانی فناوری اطلاعاتکامبیز نوردل۸۲۹۲۲۱۳۰۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل فرابری و امنیت داده ها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلحسین جلیلیان۸۲۹۲۲۳۰۰۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونمحمد حسن اوغلی۸۲۹۲۲۳۰۱۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبریغلامرضا رحمانی۸۲۹۲۲۱۷۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مرکز داده هاسید حامد مشهدی۸۲۹۲۲۳۱۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه امور ماهواره و خدمات ویژه خبریبهزاد فتحی۸۲۹۲۲۱۷۳۸۸۷۰۷۲۲۰

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانیمهدی شفیعی۸۲۹۲۳۰۰۲۸۸۹۰۸۰۵۵۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلغلامرضا نعمتی۸۲۹۲۳۱۰۱۸۸۹۱۰۰۱۸۸۸۸۰۰۱۷۰
معاونصابر پور مهندس۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانهسعید براتی۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارهاعلی گنجی۸۲۹۲۳۱۲۰۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمرانفرامرز یعقوبی۸۲۹۲۳۴۰۰۸۸۸۹۱۳۵۱
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانیمهرداد جغتایی۸۲۹۲۳۱۳۰۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانهسید حامد اعتصامی۸۲۹۲۳۳۱۸۸۸۸۰۰۱۷۱

اداره‌کل امور مالی و ذیحسابی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمسعود وصلتی۸۲۹۲۳۵۰۱۸۲۹۲۳۵۰۰۸۸۷۰۷۶۰۲
معاونفریدون نظیر زاده۸۲۹۲۳۵۰۲۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حسابهاحسین مهدی خانی۸۲۹۲۳۵۴۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگیطاهره کربلایی۸۲۹۲۳۵۳۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتباراتعباس پاییزی۸۲۹۲۳۵۲۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دریافت و پرداختلیلا احمدی۸۲۹۲۳۵۱۰۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره‌کل محصولات خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمهدی بهرامی کیان۸۲۹۲۳۶۰۱۸۸۸۹۱۸۹۵۸۸۸۰۰۱۶۹
معاونامیر حسین پورعسگری۸۲۹۲۳۶۱۰۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبریمعصومه غلامحسینی۸۲۹۲۴۴۴۶۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبریرویا پلاسید۸۲۹۲۳۴۵۱۸۸۸۰۰۱۶۹