مدیر عامل

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرعاملدکتر سید ضیاء هاشمی۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲۸۸۹۰۷۰۵۵-۶۸۸۹۰۵۰۶۸

حوزه ریاست و روابط عمومی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیر کلمنصور فلسفی۸۲۹۲۵۱۱۰۸۸۹۰۲۸۷۵۸۸۹۰۵۰۶۸
رییس گروه روابط عمومیسید محمدرضا مدرسی۸۲۹۲۵۱۵۰۸۸۷۰۶۹۱۰۸۸۹۰۲۳۷۵
رییس گروه روابط بین الملل۸۲۹۲۵۱۷۰۸۸۸۹۱۲۴۰۸۸۸۹۲۹۶۴
رییس گروه حقوقی و بازرسیکبری مقدر۸۲۹۲۵۱۹۰۸۸۹۰۷۰۵۰
مدیر هسته گزینشرضا خوش لهجه۸۲۹۲۳۳۰۱۸۸۸۹۴۴۰۵

دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلهما الله داد۸۲۹۲۳۵۵۰
معاون مدیر کلاحمد فرهانی۸۲۹۲۳۵۶۰
رییس گروه برنامه‌ریزی و بودجهمنصوره خلیلی۸۲۹۲۳۴۰۸
رییس گروه تشکیلات و بهبود سیستم ها و روش هاعرفان رنجبر۸۲۹۲۳۵۷۰
رییس گروه تحول اداری و ارزیابی عملکردبیتا سپهرخوی۸۲۹۲۳۴۳۹
رییس گروه آموزش و بهسازی نیروی انسانیسید حسن جوادی زاده۸۲۹۲۳۲۶۶

اداره‌کل حراست

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مشاور مدیرعامل و مدیرکلآقای مقدس زاده۸۲۹۲۵۱۶۱۸۲۹۲۵۱۶۱۸۸۹۰۸۰۵۸

معاونت خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون خبرپدرام الوندی۸۲۹۲۴۰۰۳۸۸۹۰۳۰۵۰۸۸۵۵۰۶۹۶

اداره‌کل اخبار داخلی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلکتایون لامع زاده۸۲۹۲۴۱۰۴۸۸۹۰۸۰۵۰۸۲۹۲۴۳۸۳
معاونحسن حسین زاده۸۲۹۲۴۱۰۵
معاوناحمدعلی نساجی۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلسداود مرادپور۸۲۹۲۴۱۶۰۸۸۹۰۳۰۵۲۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادیاسماعیل داودی۸۲۹۲۳۲۰۶۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعی۸۲۹۲۳۲۱۷۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
رییس گروه اخبار فرهنگی – هنریفائزه طاهری۸۲۹۲۳۲۰۴۸۸۸۹۵۹۰۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی۸۲۹۲۳۲۱۸۸۸۹۰۳۰۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار علمی و آموزشیزینب کارگر۸۲۹۲۳۲۲۸۸۸۸۹۱۸۹۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه۸۲۹۲۳۲۴۵۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار خارجی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفردین پازوکی۸۲۹۲۴۱۰۳۸۸۹۰۴۲۴۶۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی)محمدحسن دوستارگان۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه ای)زهرا هژبری۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکامحمدرضا منافی۸۲۹۲۴۴۳۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقامحمد علی حیدری هایی۸۲۹۲۴۴۱۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیهخسرو حسینی۸۲۹۲۳۲۹۴۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسیوحیده اصغر دینداری۸۲۹۲۳۲۳۲۸۸۹۰۸۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربیسید شاپور حسینی۸۲۹۲۳۲۳۴۸۸۹۰۸۰۵۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزیرضا خوش لهجه یزدی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۸۹۲۱۳۵۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱سیدعزیز موسوی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲علیرضا ارشادی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳مهدی نعمتی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹

اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمحمد مهدی جلیلی دُر۸۲۹۱۷۰۰۲۸۸۹۲۲۵۹۸۸۸۹۲۲۵۹۳
معاونسوسن آذیش۸۸۹۲۲۵۹۵
معاونمحمدرضا علیمددی۸۲۹۲۴۴۲۵
رییس اداره تولید عکساکبر توکلی۸۲۹۲۴۴۵۶۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره تولید فیلمداود حسینی۸۲۹۲۳۳۰۲۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداریمریم دلیری همپا۸۲۹۲۳۲۹۸۸۲۹۲۴۳۷۳۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس گروه فرآورده های نوین خبری۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
رییس اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاریسید امیرحسین آقاپور۸۲۹۲۳۳۴۴۸۸۹۲۲۵۹۳

دفتر پژوهش و بررسی های خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلی مستقیم نمابر
مدیر کلآرمین امیر۸۲۹۲۳۴۵۴
معاون مدیرکلداود میاندهی۸۲۹۲۳۴۵۴
رییس گروه نظر سنجیپونه پورقاسمی۸۲۹۲۳۳۷۴۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه تحقیق ، تفسیر و پژوهش های خبری۸۲۹۲۴۳۴۴۸۲۹۲۳۲۶۳
رییس گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشیشهربانو جمعه۸۲۹۲۳۳۴۰۸۸۹۰۸۰۵۷۸۲۹۲۳۲۶۳
سرپرست گروه نشریات خبریفاطمه قناد۸۲۹۲۳۳۵۵۸۲۹۲۳۲۶۳

اداره‌کل اخبار استانها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفاطمه نوری جهانگرد۸۲۹۲۴۳۰۱۸۸۹۰۳۰۵۴۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون۸۲۹۲۴۳۰۱
معاونحسین نوروزیان۸۲۹۲۳۴۱۶
سردبیر گروه اخبار استانهالیلا جودی۸۲۹۲۳۲۰۲۸۸۹۰۳۰۵۵۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهران۸۲۹۲۳۳۴۸۸۲۹۲۳۴۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹

گروه برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
رییس گروه نظارت و ارزشیابی خبریحسن سلامی۸۲۹۲۴۴۲۷۸۸۸۰۰۱۷۳

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون مهندسی و فناوری اطلاعاتوحید رافع۸۲۹۲۲۰۰۱۸۸۹۰۷۰۵۳۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل تامین و توسعه نرم افزار و خدمات ماهواره‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلسعید صدیقیان کاشی۸۲۹۲۲۲۰۱۸۸۹۰۸۰۵۴۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونحسین جلیلیان۸۲۹۲۲۲۰۵۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه طراحی نرم افزار و پایگاه داده هامیثم نام آور۸۲۹۲۲۲۲۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مدیریت وب سایت و اطلاع رسانیمرتضی یکماز۸۲۹۲۲۲۳۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و نگهداری نرم افزاریعبدالله اسکندری۸۲۹۲۲۲۳۳۸۸۷۰۷۲۲۰

اداره‌کل مهندسی و زیرساخت

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلعلیرضا شوریده شهری۸۲۹۲۲۱۱۰۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۹۰۷۲۲۰
معاونامیر هوشنگ چیذری۸۲۹۲۲۱۳۰۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه زیرساخت های ارتباطی ( مخابرات )محمدرضا علی محمدی۸۲۹۲۲۱۲۰۸۸۹۰۷۰۵۷۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس گروه تامین و توزیع الکترونیکیاکبر حاجیلو۸۲۹۲۲۱۶۰۸۸۹۰۷۲۲۰
رییس اداره تعمیرونگهداری وسایل و تجهیزات فنیمصطفی ساعتچی۸۲۹۲۲۲۴۰۸۸۹۰۲۸۳۷

اداره‌کل فرابری و امنیت داده ها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمحمد حسن اوغلی۸۲۹۲۲۳۰۱۸۸۹۰۷۰۵۲۸۸۷۰۷۲۲۰
معاونحسین رمضانپور۸۲۹۲۲۲۰۲۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه خدمات فنی مشترکین و مناطق خبریغلامرضا رحمانی۸۲۹۲۲۱۷۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه مرکز داده هاسید حامد مشهدی۸۲۹۲۲۳۱۰۸۸۷۰۷۲۲۰
رییس گروه امور ماهواره و خدمات ویژه خبریبهزاد فتحی۸۲۹۲۲۱۷۳۸۸۷۰۷۲۲۰

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانیمهدی شفیعی۸۲۹۲۳۰۰۲۸۸۹۰۸۰۵۵۸۸۸۹۴۴۰۳

اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلغلامرضا نعمتی۸۲۹۲۳۱۰۱۸۸۹۱۰۰۱۸۸۸۸۰۰۱۷۰
معاونصابر پور مهندس۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانهسعید براتی۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارهاعلی گنجی۸۲۹۲۳۱۲۰۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمرانفرامرز یعقوبی۸۲۹۲۳۴۰۰۸۸۸۹۱۳۵۱
مسئول اداره رفاهی وتشریفاتحسین فتح اللهی۸۲۹۲۳۱۳۰۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانهسید حامد اعتصامی۸۲۹۲۳۳۱۸۸۸۸۰۰۱۷۱

اداره‌کل امور مالی و ذیحسابی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمسعود وصلتی۸۲۹۲۳۵۰۱۸۲۹۲۳۵۰۰۸۸۷۰۷۶۰۲
معاونفریدون نظیر زاده۸۲۹۲۳۵۰۲۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حسابهاحسین مهدی خانی۸۲۹۲۳۵۴۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگیطاهره کربلایی۸۲۹۲۳۵۳۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتباراتعباس پاییزی۸۲۹۲۳۵۲۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره درآمدوهزینه هالیلا احمدی۸۲۹۲۳۵۱۰۸۸۷۰۷۶۰۲

اداره‌کل محصولات خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلحامد صمدی۸۲۹۲۳۶۰۱۸۸۸۹۱۸۹۵۸۸۸۰۰۱۶۹
معاونامیر حسین پورعسگری۸۲۹۲۳۶۱۰۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره توزیع محصولات خبریمعصومه غلامحسینی۸۲۹۲۴۴۴۶۸۸۸۰۰۱۶۹
رییس اداره عرضه خدمات خبریرویا پلاسید۸۲۹۲۳۴۵۱۸۸۸۰۰۱۶۹