مدیر عامل

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرعاملدکتر محمدرضا نوروزپور۸۲۹۲۵۱۱۱-۱۲۸۸۹۰۷۰۵۵-۶۸۸۹۰۵۰۶۸

شرح وظایف

  • نظارت بر اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و شورایعالی .
  • تهیه گزارش عملیات سالیانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی و شورایعالی .
  • بررسی خط مشی و رئوس سیاست کلی و برنامه های سازمان و طرح آن در شورای عالی و مجمع عمومی .
  • تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سودو زیان برای تقدیم به مجمع عمومی .
  • اداره امور سازمان اعم از اداری ،خبری ، فنی ، انتشاراتی ، استخدامی ،مالی با رعایت آئین نامه های مربوط .
  • نظارت بر تهیه طرح تشکیلات و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی، پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
  • انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه .
  • پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور به مجمع عمومی .
  • مدیر عامل سازمان می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هریک از کارکنان سازمان با تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض نماید .