معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانیمهدی شفیعی۸۲۹۲۳۰۰۲۸۸۹۰۸۰۵۵۸۸۸۹۴۴۰۳

شرح وظایف

 • سیاست گذاری در راستای تحقق اهداف و حسن اجرای وظایف کلان سازمان هدایت ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل ، نظارت و ایجاد هماهنگی های کلی برای حسن اجرای وظایف اصلی دستگاه و ماموریتها براساس اساسنامه ذیربط در زمینه اموراداری ، استخدامی،پرسنلی ، مالی و محاسبانی ، تدارکاتی و ساختمانی و امو ر بازرگانی.
 • نظارت بر تعیین خط مشی های کلی گردش مکاتبات و مدیریت اسناد سازمان و واحدهای تابعه با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سازمان اسناد ملی ایران در خصوص مورد .
 • برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر طرحهای پیش بینی و تامین نیاز های پرسنلی سازمان در تخصصهای مختلف .
 • تشخیص وصدور اجازه خرج از محل اعتبارات ابلاغی و امضاء حواله های موضوع مواد ۴۴و۴۵ قانون محاسبات عمومی و نیز امضاء کلیه در خواستها،احکام و اسناد مالی ، چکها ، اجاره پرداخت ها و … حسب اختیارات تفویضی و در محدوده اعتبارات مصوب .
 • نظارت و راهنمایی و ارشاد و احدمسئول تحت سرپرستی در تهیه و اجرای طرحها ی رفاهی ، بهداشتی و درمانی کارکنان شاغل ، بازنشسته و یا موظفی بگیر اعضاء خانواده و افراد تحت تکفل آنان در جهت رفع مشکلات مادی و معنوی و ایجاد آسایش نسبی و انگیزه خدمتی .
 • نظارت بر بررسی علل بروز تخلفات اداری ، تنشها و نارضایتی ها و ارائه و اجرای طرحهای موثر در جهت بهینه سازی فضای اداری و افزایش رضامندی و درجه و فا داری کارکنان به سازمان .
 • نظارت بر تهیه و ارائه طرحهای توسعه ای عمرانی و ساختمانی و کنترل مراحل اجرایی طرحهای مصوب ذیربط.
 • نظارت بر برآورد اعتبارات سالانه در زمینه های پرسنلی ، خدماتی ، تدارکاتی ، عمرانی و ساختمانی جهت اعلام بهنگام به دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری و نیز تامین به موقع وسایل وملزومات اداری ، لوازم و قطعات ماشین آلات و هرگونه تجهیزات مورد نیاز در چارچوب برنامه های مصوب .
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلب همکاری وزارتخانه ها و موسسات عمومی و خصوصی داخلی و خارجی در جهت گسترش فعالیتهای بازرگانی و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات سازنده آنان در بهینه سازی تولیدات خبری و طرق ارائه آنها .
 • رهبری و هدایت امور تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه شناخت بازارهای موجود تولیدات سازمان در سطح ایران و جهان و بررسی وضعیت سازمانهای مشابه و یا رقیب به منظور دسترسی به بازارهای جدید و ارتقاء کیفیت خدمات خبری سازمان در سطح استانداردهای مطلوب جهانی .
 • برنامه ریزی ، نظارت و اعمال کنترل های نظارتی نسبت به انجام تشریفات مناقصه ، مزایده ویا انعقاد قراردادهای مختلف بازرگانی .
 • نظارت و کنترل نسبت به اجرای دقیق سیستم ارزشیابی سالیانه مستخدمین واحدهای تحت پوشش در چارچوب دستورالعمل مربوطه .v
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.