اداره‌کل امور اداری و پشتیبانی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلغلامرضا نعمتی۸۲۹۲۳۱۰۱۸۸۹۱۰۰۱۸۸۸۸۰۰۱۷۰
معاونصابر پور مهندس۸۲۹۲۳۱۰۳
رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانهسعید براتی۸۲۹۲۴۳۹۷
رییس اداره تدارکات و انبارهاعلی گنجی۸۲۹۲۳۱۲۰۸۸۷۰۶۹۰۸
رییس اداره عمرانفرامرز یعقوبی۸۲۹۲۳۴۰۰۸۸۸۹۱۳۵۱
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانیمهرداد جغتایی۸۲۹۲۳۱۳۰۸۸۷۰۶۹۰۹
سرپرست اداره دبیرخانهسید حامد اعتصامی۸۲۹۲۳۳۱۸۸۸۸۰۰۱۷۱

شرح وظایف

 • تهیه و تنظیم و اجرای روشهای مطلوب گردش مکاتبات و امور دفتری و نیز بایگانی و حفاظت اسناد ( اعم از جاری ، نیمه راکدو راکد ) بر اساس بررسیهای علمی و فنی در ستاد مرکزی ساز مان و تشخیص ، تفکیک و امحاء اوراق زاید با رعایت دستورالعملهای ذیربط معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سازمان اسناد ملی ایران و همچنین نظارت و هدایت امور مذکور درسطح کل واحدهای تابعه .
 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پیش بینی و تامین نیروی انسانی سازمان اعم از ضرورتهای توسعه و جایگزین نیروی انسانی خارج شده از سازمان با همکاری دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری و انجام تشریفات آزمونهای مربوطه و متناسب با پستهای سازمانی ، اعتبارات مصوب و مقررات جاری .
 • نظارت بر اعمال دقیق قانون کار و بیمه های اجتماعی در خصوص کارگران تابع قانون و نیز قوانین و مقررات استخدامی و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه در خصوص کارکنان رسمی و پیمانی یا ثابت و موقت و صدوراحکام پرسنلی اعم از استخدامها، انتصابات ، انتقالات ، ماموریتها، مرخصی ها ، فوق العاده ها ، افزایش سنواتی ، بازنشستگی ، بازخریدی ، اخراج و غیره با رعایت مقررات مربوطه و توجه به حدود اختیارات تفویضی .
 • اداره امور کاردکس سازمان ازطریق تشکیل بانک اطلاعات پرسنلی مکانیزه کامل و کارآمد و تامین آمارها و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز سازمان اعم از شاغل ، بازنشسته ، موظفی بگیر ، اخراجی ، بازخرید ، متوفی و غیره .
 • پیگیری تشکیل و برگزاری جلسات کمیته قانون خدمات کشوری و تامین نیاز های اطلاعاتی آن و اجرای مصوبات ذیربط.
 • فراهم کردن مقدمات و انجام اقدامات اداری مربوط به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و برحسب مورد اعزام نماینده به مراجع قضائی به منظور پاسخگویی به شکایات استخدامی و بررسی علل بروز تخلفات و ارائه طرحهای بهینه سازی محیط اداری توام با آرامش .
 • فراهم نمودن امکانات و تمهیدات لازم به منظور مکانیزه کردن کلیه فعالیتهای اداری و پرسنلی و بهینه سازی امور.
 • برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های خدماتی رفاهی ، بهداشتی و درمانی و ایجاد حس خوش بینی ، بالندگی و وفاداری به سازمان در بین کارگزاران دستگاه .
 • برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت عقد قرارداد با شرکتهای خدمات به منظور انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ، توزیع داخلی نامه ها ، امورتکثیر ، امورنظافت ، امور تاسیسات از قبیل برق ، آسانسور،تهویه ، شوفاژ.
 • تهیه و ارائه طرحهای ساختمانی و عمرانی متناسب با نیاز های سازمان در ابعاد درون مرزی و برون مرزی و نظارت براجرای طرحهای مصوب ذیربط اعم از نوسازی ، بازسازی و یا تعمیرات .
 • انعقاد قرارداد های ساختمانی و عمرانی با شرکتها و موسسات فنی و مهندسی مجاز با رعایت تشریفات مناقصه و سایر مقررات ذیربط .
 • عندالزوم تهیه و ارائه برآورد ها و نقشه ها و انجام محاسبات فنی برنامه های ساختمانی عمرانی .
 • جمع آوری اطلاعات و سوابق و مدارک و مستندات قانونی در ارتباط با اموال منقول و غیر منقول متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی و عندالزوم تامین اطلاعات مورد نیاز واحد حقوقی سازمان هنگامی دعاوی ثبتی حقوقی مربوط.
 • انجام امور بازرگانی خارجی سازمان مبنی بر سفارشات خرید و امورگمرکی و ترخیص و تحویل کالا.
 • برآورد ملزومات ، وسایل ، تجهیزات و مایحتاج سالانه سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط و انعکاس به دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری به منظور پیش بینی در بودجه پیشنهادی سالانه و بالاخره تهیه و تامین و توزیع به موقع آنها .
 • حفاظت و نگهداری وسایل ، ملزومات ، تجهیزات و اموال موجود در انبارهای سازمان با رعایت اصول صحیح انبارداری .
 • رعایت دقیق آئین نامه های معاملات دولتی و اموال دولتی و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری سازمان .
 • برنامه ریزی و انجام کلیه امور تحریر و تایپ و تکثیر، چاپ و انتشار اوراق ، بولتن و غیره .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.