اداره‌کل امور مالی و ذیحسابی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلمسعود وصلتی۸۲۹۲۳۵۰۱۸۲۹۲۳۵۰۰۸۸۷۰۷۶۰۲
معاونفریدون نظیر زاده۸۲۹۲۳۵۰۲۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دفترداری و تنظیم حسابهاحسین مهدی خانی۸۲۹۲۳۵۴۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره رسیدگیطاهره کربلایی۸۲۹۲۳۵۳۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره اعتباراتعباس پاییزی۸۲۹۲۳۵۲۰۸۸۷۰۷۶۰۲
رییس اداره دریافت و پرداختلیلا احمدی۸۲۹۲۳۵۱۰۸۸۷۰۷۶۰۲

شرح وظایف

 • اجرای دقیق مقررات مالی ، محاسباتی و معاملاتی سازمان بر طبق آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب .
 • تهیه و تنظیم در خواست وجه از خزانه ، واریز به حساب سازمان و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر از محل اعتبارات بودجه مصوب و تنظیم اسناد و واریز آنها .
 • مقایسه هزینه ها و اقدامات تامین اعتبارشده با وجوه دریافتی در صدور کلیه درخواستهای سازمان به منظور اصلاح اعتبارات ابلاغی با وجوه دریافتی از خزانه .
 • افتتاح حساب بانکی برای هریک از کارکنان ستاد مرکزی و تهیه و تنظیم لیست های و اسناد حقوق ماهیانه آنان و انجام کلیه اقدامات مربوط به پرداخت و دریافت ثبت آمار ، تنظیم اسناد ، تنظیم حواله ، صدور چک و غیره در ارتباط با کارکنان رسمی یا ثابت ، موقت یا پیمانی یا قراردادی و کارگزاران تابع قانون کار.
 • نگهداری حساب های اموال سازمان و اجرای کامل مدون آئین نامه اموال دولتی در جهت حفظ و مراقبت از اموال سازمان .
 • وصول و انتقال درآمدها به حساب خزانه داری کل و دریافت معوض وجوه واریزی به حساب سازمان .
 • تهیه دستورالعملهای مربوط به اجرای طرحهای مالی و کنترل مراحل اجرایی آنها به منظور حصول اطمینان از عملکردها.
 • انجام محاسبات لازم در خصوص قیمت تمام شده خدمات و تولیدات سازمان و اعلام به اداره کل محصولات خبری .
 • بررسی وضعیت تنخواه گردان علی الحساب های بهای واریزنشده و سنواتی و پیگیری وصول به موقع انواع مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش دولتی یا خصوصی .
 • بررسی وضعیت حسابهای بانکی مفتوحه در ستاد مرکزی سازمان یا واحدهای تابعه و نیز حسابهای متمرکزدر آمدو تهیه مغایرتهای بانکی و رفع آنها .
 • تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه سازمان و تایید آن .
 • تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه سالانه سازمان با همکاری دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری.
 • تهیه گزارش های لازم در مورد مسائل و اعتباری و اموال سازمان .
 • نگهداری و ضبط اسناد مالی .
 • پیگیری مکانیزه کردن فعالیتهای مالی اعم از سیستم های هزینه ، درآمدو غیره و پیگیری موارد ارجاعی از سوی دیوان محاسبات .
 • نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حسابها و اجرای اصول و فنون حسابداری و نیز قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی و معاملاتی از طریق بررسیهای منظم و ادواری و یا بصورت موردی .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.