معاونت خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون خبرمحمد رضا نادری گیسور۸۲۹۲۴۰۰۳۸۸۹۰۳۰۵۰۸۸۵۵۰۶۹۶

شرح وظایف

 • تحقق اهداف سازمان با برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل ، نظارت و ایجاد هماهنگی های کلی در زمینه حسن انجام اجرای وظایف اصلی دستگاه و ماموریت های قانونی موضوع ماده یک اساسنامه .
 • همکاری با مدیرعامل محترم در تعیین خط مشی ها و سیاستهای کلی سازمان در ارتباط با امور خبری به منظور طرح در شورایعالی سازمان .
 • انتقال سیاستها و خط مشی ها ی خبری مصوب به مدیرت های تحت پوشش ، مناطق خبری ، واحدهای استانی ، شهرستانی و نمایندگیهای خارج از کشور به منظور ایجاد هماهنگیها و حسن انجام وظایف و ماموریتها در راستای اهداف خبری سازمان .
 • ارائه برنامه های ارشادی و فراهم کردن امکانات لازم در جهت افزایش اطلاعات تخصصی و حرفه ای کارکنان امور خبری در ابعاد مختلف و ارتقاء توان تحلیل آنها و تنظیم اخبار و گزارشات و تفسیر وقایع ، اتفاقات و رویدادهای خبری از طریق ارائه آموزشهای تخصصی و اعمال مکانیزمهای ترغیبی و تشویقی و غیره .
 • هدایت و نظارت بر برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی بخش خبری سازمان در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی ، هنری ، ورزشی ، نظامی ، سیاسی و غیره ایران و دیگر کشورهای جهان و انتشار نتایج حاصله به منظور ارتقاء سطح دانش ، بینش و آگاهی آحاد مردم جامعه اسلامی ایران و جوامع و ممالک دنیا براساس خط مشی های اطلاع رسانی مصوب .
 • برنامه ریزی جهت انتشار یا ارسال اخبار ، گزارشات ، مقالات تحلیلی و تفسیری و عکسهای مربوط به رودیدادها ، وقایع ، اتفاقات خبری و تحولات و پیشرفتهای مهم کشوری و منطقه ای به زبانهای مختلف دنیا .
 • ایجاد هماهنگی در جمع آوری و تجزیه و تحلیل پیشنهادات اصلاحی و احدهای درون مرزی و برون مرزی با نتایج تحقیقاتی و مطالعاتی واحدهای تحت سرپرستی در زمینه بهینه سازی روشهای امور خبری و ارائه راه کارها و برنامه های نوین خصوصا” مبتنی بر دستاورد های علمی و فن آوریهای پیشرفته .
 • برآورد نیازهای واحدهای تحت پوشش در زمینه های نیروی انسانی ، ابزار و تجهیزات و اعلام به موقع آنها به واحدهای ستادی ذیربط جهت تامین آن .
 • توسعه روابط خبری با وزارتخانه ها ، ارگانها ، نهادها و موسسات اعم از بخش خصوصی یا عمومی براساس سیاستهای کلی سازمان .
 • معرفی نماینده مطلع و واجد شرایط برای اعزام به کنفرانسها و کمیسیونها و اجلاسها ی مهم مرتبط با امور خبری .
 • اعمال سیستم گزارشگری عملکرد نوبه ای و نظارت بر تنظیم گزارشات جامع جهت ارائه به مدیرعامل .
 • برنامه ریزی و نظارت برگردآوری و دریافت اخبار و گزارشهای خبری ازشبکه های چند رسانه ای خبری .
 • برنامه ریزی و تعیین سیاستهاو خط مشی ها برای و برنامه های صوتی و تصویری .
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری بر پایگاه اطلاع رسانی سازمان .
 • برنامه ریزی ، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای خبری به منظور اعمال کنترل هدایت و هماهنگی جهت حسن انجام وظایف خبری .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.