اداره‌کل اخبار استانها

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفاطمه نوری جهانگرد۸۲۹۲۴۳۰۱۸۸۹۰۳۰۵۴۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون۸۲۹۲۴۳۰۱
معاونسید سعید حسینی۸۲۹۲۳۴۱۶
سردبیر گروه اخبار استانهالیلا جودی۸۲۹۲۳۲۰۲۸۸۹۰۳۰۵۵۸۸۸۹۱۸۹۱
رییس مرکز استان تهران۸۲۹۲۳۳۴۸۸۲۹۲۳۴۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹

شرح وظایف

 • برنامه ریزی به منظور تهیه و گردآوری اخبار، گزارش ، عکس، فیلم و مطالب و تفاسیر، تحلیل های خبری استانهاو شهرستانهای داخلی و انتشار آنها بر روی خروجی های مربوطه و سایت های استانی .
 • ابلاغ سیاستها ، خط مشی ها و برنامه های خبری سازمان به نمایندگیهای داخل کشور .
 • اجرای سیاستهاو خط مشی های تعیین شده از سوی معاونت خبر و نظارت و کنترل اخبار منتشره بر روی خروجیهای مربوطه و تطبیق با سیاستهای خبری .
 • نظارت مستمر بر چگونگی فعالیتهای خبری نمایندگیهای داخل کشور و گروه های خبری .
 • تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش نمایندگی خبری سازمان در مناطق فاقد نمایندگی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • برنامه ریزی به منظور توسعه و تقویت شبکه رابطین خبری به منظور گسترش فعالیتهای خبری سازمان در چارچوب قوانین و مقررات ناظر.
 • نظارت و کنترل بر عملکرد ،کمی و کیفی نمایندگیهای خبری مرکز استانها و شهرستانها در زمینه های تهیه و تولید اخبار، عکس و کلیه محصولات خبری و اخذ گزارش های نوبه ای و موردی از نمایندگیها و گروه خبری ذیربط .
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد خبری جامع جهت ارائه به مسئولین واحدهای ذیربط سازمانی و کشف و رفع نواقص ، معایب ، نارسائیها و تنگناهای جریان امور اخبار استانها .
 • بررسی و اعلام نظر در مورد نیروی انسانی ، رابطین خبر و قراردادهای خرید محصولات خبری ، تجهیزات ، و امکانات مورد نیاز نمایندگی های داخل کشور ، تعداد و بکارگیری رابطین خبر با توجه به ماهیت و حجم و وظایف خبری آنها.
 • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل برای پوشش خبری شبکه های رادیویی ، تلویزیونی داخلی ، ماهواره ای و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی در حوزه های خبری استانی .
 • برنامه ریزی و پیگیری برای تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و متناسب با فنآوری جدید برای انجام فعالیتهای خبری نمایندگیهای مراکز استانی و شهرستانی .
 • همکاری با ادارات کل اخبار داخلی ، خارجی ودفتر پژوهش و بررسیهای خبری در زمینه تامین نیازهای خبری ، پژوهشی و اطلاع رسانی مرامز استانی و شهرستانها .
 • همکاری با اداره کل محصولات خبری با جلب همکاری های منطقه ای و استانی به منظور توسعه کمی و کیفی خرید و فروش محصولات خبری .
 • ایجاد هماهنگی در انجام فعالیتهای خبری بین مناطق خبری ، نمایندگیها ، و مجموعه گروه های خبری .
 • تهیه دستورالعمل ها، مجموعه های استاندارد و راهنمای کار در زمینه فعالیتهای خبری منطقه ای و استانی با هماهنگی واحدهای ذیربط در سازمان.
 • نظارت و کنترل از طریق ارزیابی عملکرد خبری واحدهای تحت نظارت و نمایندگیهای داخل کشور با گزارش گیری های مستمر و نوبه ای به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد ، خلاقیت ، تقویت و بهبود عمکرد کارکنان و واحدهای تحت نظارت و اطمینان از اعمال صحیح سیاستهای ابلاغی .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.