اداره‌کل اخبار خارجی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلفردین پازوکی۸۲۹۲۴۱۰۳۸۸۹۰۴۲۴۶۸۸۹۰۱۹۹۹
معاون (برون مرزی)محمدحسن دوستارگان۸۲۹۲۴۳۵۸
معاون (منطقه ای)زهرا هژبری۸۲۹۲۴۴۴۵
سردبیرگروه اخبار حوزه اروپا و آمریکامحمدرضا منافی۸۲۹۲۴۴۳۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار خاورمیانه و آفریقامحمد علی حیدری هایی۸۲۹۲۴۴۱۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار آسیا و اقیانوسیهعلی نصیری۸۲۹۲۳۲۹۴۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار انگلیسیوحیده اصغر دینداری۸۲۹۲۳۲۳۲۸۸۹۰۸۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار عربیسید شاپور حسینی۸۲۹۲۳۲۳۴۸۸۹۰۸۰۵۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار برون مرزیرضا خوش لهجه یزدی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۸۹۲۱۳۵۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۱سیدعزیز موسوی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۲علیرضا ارشادی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیرگروه اخبار شب ۳مهدی نعمتی۸۲۹۲۳۲۰۸۸۸۹۰۱۲۳۹

شرح وظایف

 • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل بر تهیه و گردآوری اخبار، گزارش ، عکس، فیلم و مطالب و تفاسیرو تحلیل های خبری از طریق نمایندگی های خارج کشور و گروههای خبری و انتشار آنها بر روی خروجی های مربوطه.
 • تعیین سیاستها و خط مشی ها ، و برنامه های خبری با هماهنگی گروه های خبری و نمایندگیهای خارج کشور در خصوص اخبار خارجی در بعد انتشار برون مرزی و درون مرزی .
 • تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت در ارتباط با فعالیتهای خبری بین المللی .
 • نظارت مستمر بر چگونگی پوشش خبری نمایندگیهای خارج کشور و گروه های خبری .
 • برنامه ریزی برای تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و یا جابجایی نمایندگیها یا مناطق خبری تحت پوشش در قالب منطقه خبری یا نمایندگی.
 • نظارت بر چگونگی شبکه رابطین خبری مستقل و هماهنگی آنها با نمایندگی ها در چارچوب سیاستهای خبری و قوانین و مقررات ناظر.
 • نظارت و کنترل بر اخبار، عکس و کلیه محصولات خبری تولید شده و انتشار یافته بر روی خروجی ها توسط گروه های خبری .
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد خبری جامع جهت ارائه به معاونت خبری و کشف و رفع نواقص ، معایب ، نارسائیها و تنگناهای جریان امور اخبار خارجی در ابعاد درون مرزی و برون مرزی.
 • بررسی و اعلام نظر در مورد نیروی انسانی ، رابطین خبر و قراردادهای خرید محصولات خبری ، تجهیزات ، و امکانات مورد نیاز نمایندگی های خارج کشورو رابطین خبری با توجه به ماهیت و حجم و وظایف خبری آنها.
 • بررسی و ارائه طرح های پیشنهادی در جهت توسعه فعالیتهای خبری بین المللی و همکار های خبری با خبرگزاری های مهم جهان و نیز سازمان ها و بنگاهها ، مراکز اطلاع رسانی سایر کشورها و مجامع بین المللی .
 • نظارت ، کنترل و برنامه ریزی برای پوشش خبری شبکه های رادیویی ، تلویزیونی خارجی ، ماهواره ای و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی و مورد نظر بر روی شبکه جهانی وب های متناسب با سیاست های خبری.
 • برنامه ریزی و پیگیری برای تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و متناسب با فنآوری جدید برای انجام فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی .
 • همکاری با اداره کل اخبار داخلی در پوشش اخبار ، مصاحبه ها ، مقامات و … به زبانهای خارجی .
 • همکاری با اداره کل محصولات خبری به منظور انجام تعهدات خبری با سازمانهاو نهادهای منطقه ای و بین المللی.
 • ایجاد هماهنگی در انجام فعالیتهای خبری بین مناطق خبری ، نمایندگیها ، و مجموعه گروه های خبری در ابعاد برون مرزی و درون مرزی .
 • اجرای سیاستهاو خط مشی های تعیین شده از سوی معاونت خبر و نظارت و کنترل اخبار منتشره بر روی خروجیهای مربوطه و تطبیق با سیاستهای خبری .
 • تهیه دستورالعمل ها، مجموعه های استاندارد و راهنمای کار ، جداول در زمینه فعالیتهای خبری بین المللی با هماهنگی واحدهای برنامه ریزی و واحدهای ذیربط در سازمان.
 • نظارت و کنترل از طریق ارزیابی عملکرد خبری واحدهای تحت نظارت و نمایندگیهای خارج کشور از با گزارش گیری های مستمر و نوبه ای به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد ، خلاقیت ، تقویت و بهبود عملکرد کارکنان و واحدهای تحت نظارت و اطمینان از اعمال صحیح سیاستهای خبری .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی .