اداره‌کل اخبار داخلی

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیرکلکتایون لامع زاده۸۲۹۲۴۱۰۴۸۸۹۰۸۰۵۰۸۲۹۲۴۳۸۳
معاونحسن حسین زاده۸۲۹۲۴۱۰۵
معاوناحمدعلی نساجی۸۲۹۲۳۳۴۷
سردبیر گروه اخبار سیاسی و مجلسداود مرادپور۸۲۹۲۴۱۶۰۸۸۹۰۳۰۵۲۸۸۸۹۱۸۹۱
سردبیر گروه اخبار اقتصادیاسماعیل داودی۸۲۹۲۳۲۰۶۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار اجتماعیامید غیاثوند۸۲۹۲۳۲۱۷۸۸۹۰۳۰۵۱۸۸۹۰۱۲۳۹
رییس گروه اخبار فرهنگی – هنریفائزه طاهری۸۲۹۲۳۲۰۴۸۸۸۹۵۹۰۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار ورزشی۸۲۹۲۳۲۱۸۸۸۹۰۳۰۵۶۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه اخبار سبک زندگیزینب کارگر۸۲۹۲۳۲۲۸۸۸۸۹۱۸۹۳۸۸۹۰۱۲۳۹
سردبیر گروه دانشگاه و آموزشناهید شفیعی۸۲۹۲۳۲۴۵۸۸۹۰۱۲۳۹

شرح وظایف

 • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل به منظور تهیه و گردآوری اخبار، گزارش ، عکس، فیلم و مطالب و تفاسیر تحلیل های خبری توسط گروههای خبری و انتشار آنها بر روی خروجی های مربوطه.
 • تعیین سیاستها و خط مشی ها ، و برنامه های خبری با هماهنگی گروه های خبری و در خصوص اخبار حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری و… .
 • برنامه ریزی به منظور انعکاس اخبار و گزارش های مربوط به عملکردها، فعالیتها ، پیشرفت ها و تحولات کلیه دستگاههای اجرایی داخلی و بهره گیری از نظرات مردم و توضیحات مسئولین و انتشار آن بر روی خروجی های سازمان.
 • نظارت وکنترل بر تهیه و تدوین بولتن های تخصصی ، موضوعی ، مناسبتی در محدوده وظایف اداره کل اخبار داخلی.
 • نظارت مستمر بر چگونگی پوشش خبری گروه های خبری در حوزه های مختلف خبری و نیز افزایش حوزه های خبری به منظور توسعه و تقویت انجام وظایف خبری و اطلاع رسانی .
 • نظارت و کنترل بر اخبار، عکس و کلیه محصولات خبری تولید شده و انتشار یافته بر روی خروجی ها توسط گروه های خبری .
 • تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت در ارتباط با فعالیتهای خبری حوزه های خبری.
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد خبری جهت ارائه به معاونت خبری و کشف و رفع نواقص ، معایب، نارسائیها و تنگناهای جریان امور اخبار داخلی.
 • بررسی و اعلام نظر در مورد نیروی انسانی ، رابطین خبر و قراردادهای خرید محصولات خبری ، تجهیزات ، و امکانات موردنیازگروه های خبری.
 • نظارت ، کنترل و برنامه ریزی برای پوشش اخبار دریافتی از منابع خبری و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی و مورد نظر بر روی شبکه جهانی وب های متناسب با سیاست های خبری و تهیه تحلیل ، تفسیر، گزارش و … خبری.
 • همکاری با اداره کل اخبار خارجی در پوشش اخبار ، مصاحبه ها ، مقامات و … به زبانهای خارجی .
 • همکاری با دفتر پژوهش و بررسیهای خبری در تهیه بولتن های خبری و سایر همکاری های حرفه ای.
 • همکاری با اداره کل محصولات خبری در جهت تامین اطلاعات و مطالب خبری مورد نیاز و انجام تعهدات سازمان .
 • تشکیل ستادهای خبری در مناسبتهای مختلف و یا انجام تعهدات سازمان.
 • اجرای سیاستهاو خط مشی های تعیین شده از سوی معاونت خبر و نظارت و کنترل اخبار منتشره بر روی خروجیهای مربوطه و تطبیق با سیاستهای خبری .
 • تهیه دستورالعمل ها، مجموعه های استاندارد و راهنمای کار ، جداول در زمینه فعالیتهای خبری با هماهنگی واحدهای برنامه ریزی و واحدهای ذیربط در سازمان.
 • نظارت و کنترل از طریق ارزیابی عملکرد خبری گروه های خبری تحت نظارت با گزارش گیری های مستمر و نوبه ای به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد ، خلاقیت ، تقویت و بهبود عملکرد کارکنان و واحدهای تحت نظارت و اطمینان از اعمال صحیح سیاستهای خبری .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی .