اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
مدیر کلاسماعیل داوودی۸۲۹۱۷۰۰۲۸۸۹۲۲۵۹۸۸۸۹۲۲۵۹۳
معاونسوسن آذیش۸۸۹۲۲۵۹۵
معاونشهربانو جمعه۸۲۹۲۷۱۰۳
سردبیر گروه تولید عکساکبر توکلی۸۲۹۲۴۴۵۶۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره تولید فیلمداود حسینی۸۲۹۲۳۳۰۲۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد دیداری و شنیداریمریم دلیری همپا۸۲۹۲۳۲۹۸۸۲۹۲۴۳۷۳۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه گروه فرآورده های نوین خبری۸۸۹۲۲۵۹۴۸۸۹۲۲۵۹۳
سردبیر گروه اداره آرشیو و اطلاع رسانی اسناد نوشتاریمهدی بهرامی کیان۸۲۹۲۳۳۴۴۸۸۹۲۲۵۹۳

شرح وظایف

 • گردآوری و دریافت اخبار و گزارشهای خبری از شبکه های چند رسانه ای خبری و اطلاع رسانی در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی در سطح درون مرزی ، منطقه ای و جهانی.
 • اجرای سیاستها و خط مشی ها و برنامه های صوتی و تصویری با هماهنگی گروه های تخصصی و مربوط .
 • برنامه ریزی ، طراح و تولید برنامه های صوتی و تصویری و انتشار آنها بر روی خروجی های سازمان .
 • ارسال عکس های تهیه شده بر روی خروجی های های سازمان به همراه شرح عکس ها متناسب با موضوع خبری و با همکاری گروه های خبری ذیربط.
 • تهیه و تدوین جداول خبری و برنامه ریزی لازم برای انتشار مطالب اخبار ، فیلم و عکس در ساعات و یا زمانهای مقرر با هماهنگی واحدهای فنی و خبری .
 • برنامه ریزی به منظور انجام نظرسنجی از مخاطبان در خصوص فعالیتهای انجام شده در محیط عرضه محصولات چند رسانه .
 • برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی سازمان با هماهنگی حوزه فنی سازمان.
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد خبری جهت ارائه به معاونت خبر واعلام مشکلات احتمالی برای رفع نواقص ، معایب، نارسائیها و تنگناهای احتمالی .
 • گردآوری ، ثبت و ضبط و نگهداری منابع آرشیوی طبق آخرین استانداردها و برنامه ریزی به منظور بازیابی و اشاعه اطلاعات .
 • همکاری با اداره کل محصولات خبری در جهت تامین اطلاعات و مطالب خبری مورد نیاز و انجام تعهدات سازمان .
 • هماهنگی و نظارت بر تهیه بنرهای تبلیغاتی و مناسبتی برای سایت سازمان.
 • تهیه دستورالعمل ها، مجموعه های استاندارد و راهنمای کار ، جداول در زمینه فعالیتهای خبری چند رسانه ای با همکاری بخش مرکز برنامه ریزی ، نظارت و ارزشیابی خبر و سایر واحدها ی ذیربط سازمان،
  اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.