دفتر پژوهش و بررسی های خبری

سمتنام و نام خانوادگیداخلی مستقیم نمابر
مدیر کلآرمین امیر۸۲۹۲۴۶۰۱
معاون مدیرکلداود میاندهی۸۲۹۲۳۴۵۴
سردبیر گروه نظر سنجیعصمت سلیمانی۸۲۹۲۳۳۷۴۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه تحقیق ، تفسیر و پژوهش های خبری۸۲۹۲۴۳۴۴۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه اطلاع رسانی و خدمات پژوهشیمهسا شریفی۸۲۹۲۳۳۴۰۸۸۹۰۸۰۵۷۸۲۹۲۳۲۶۳
سردبیر گروه نشریات خبریفاطمه قناد۸۲۹۲۳۳۵۵۸۲۹۲۳۲۶۳

شرح وظایف

 • برنامه ریزی به منظور فعالیتهای پژوهشی ، تحقیقاتی ، نظرسنجی ، بانک اخبار و اطلاعات خبری در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی در سطح درون مرزی ، منطقه ای و جهانی و تحلیل و تفسیر های مختلف و انتشار آنها .
 • تعیین سیاستها و خط مشی ها ، و برنامه های تحقیقاتی ، و پژوهشی و … خبری در سطح برون مرزی و درون مرزی با هماهنگی گروه های تخصصی این حوزه .
 • نظارت مستمر بر انعکاس اخبار و گزارش های تحقیقاتی ، نظرسنجی ها ، تفاسیر مربوط به موضوع های خبری و انتشار آن بر روی خروجی های سازمان .
 • نظارت بر گردآوری آمار و اطلاعات تحولات خبری ایران و سایر کشورهای جهان و طبقه بندی و نگهداری مدارک و اطلاعات جمع آوری شده و ایجاد بانک های اطلاعاتی خبری.
 • نظارت وکنترل بر تهیه ، تدوین انتشار بولتن های تخصصی ، موضوعی ، مناسبتی ویژه خبری و مورد تعهد سازمان که بصورت مستمر ، دوره ای و یا موردی انتشار می یابند .
 • نظارت برکمیت وکیفیت ارائه خدمات به مشتریان و مراجعین و همکاری با اداره کل محصولات خبری.
 • تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت در ارتباط با فعالیتهای پژوهشی ، تحقیقاتی و تحلیل و تفسیر اخبار.
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد جهت ارائه به مسئولین و واحدهای ذیربط سازمان و کشف و رفع نواقص ، معایب ، نارسائیها و تنگناهای جریان امور پژوهشی ، تحقیقاتی ، بانک اطلاعات و اطلاع رسانی ، نظرسنجی و سایر موارد مربوط به این دفتر.
 • برنامه ریزی ، کنترل و بررسی در مورد نیروی انسانی ، قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی ، خرید محصولات خبری ، تجهیزات ، و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز دفتر و گروه های تحت پوشش .
 • پوشش اخبار دریافتی از منابع خبری و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی مورد نظر بر روی شبکه جهانی وب های متناسب با سیاست های خبری و تهیه تحلیل ، تفسیر، گزارش و … خبری و انتشار بر روی خروجی های سازمان.
 • همکاری با ادارات کل اخبار خارجی و داخلی ، محصولات خبری در پوشش اخبار ، مصاحبه ها ، مقامات و … تهیه بولتن ها و یا نشریات مختلف بر ای انتشار و یا انجام تعهدات سازمان .
 • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل برخروجی گروه های خبری تخصصی حوزه تحت سرپرستی برای ارائه تفاسیر ، تحلیل ها و گزارش های مختلف متناسب با آخرین رخدادهای ملی و بین المللی .
 • گسترش ارتباط با سازمانها ، دانشگاهها ، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی سیاسی، بین المللی در اجرای طرح های پژوهشی ، تحقیقاتی و مطالعاتی.
 • اجرای سیاستهاو خط مشی های تعیین شده از سوی معاونت خبر و نظارت و کنترل اخبار منتشره بر روی خروجیهای مربوطه و تطبیق با سیاستهای خبری .
 • تهیه دستورالعمل ها، مجموعه های استاندارد و راهنمای کار خبری در زمینه فعالیتهای خبری با هماهنگی واحدهای برنامه ریزی و واحدهای ذیربط در سازمان.
 • نظارت و کنترل از طریق ارزیابی عملکرد خبری گروه های خبری تحت نظارت با گزارش گیری های مستمر و نوبه ای به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد ، خلاقیت ، تقویت و بهبودعملکرد کارکنان و واحدهای تحت نظارت و اطمینان از اعمال صحیح سیاستهای خبری .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه هاو دستورالعمل های ابلاغی.