گروه برنامه ریزی و نظارت و ارزشیابی خبر

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
رییس گروه نظارت و ارزشیابی خبریحسن سلامی۸۲۹۲۴۴۲۷۸۸۸۰۰۱۷۳