معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

سمتنام و نام خانوادگیداخلیمستقیمنمابر
معاون مهندسی و فناوری اطلاعاتوحید رافع۸۲۹۲۲۰۰۱۸۸۹۰۷۰۵۳۸۸۹۰۲۸۳۷

شرح وظایف

 • بررسی نیازها و تقاضاهای مربوطه به به حوزه it دریافتی از سایر معاونت ها و واحدهای ایرنا و یافتن راهکار برای ارایه خدمات و برآوردن تقاضاها.
 • توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های کاربردی اختصاصی مورد نیاز ایرنا در زمینه سیستمهای اختصاصی جمع آوری، پردازش و انتشار اخبار.
 • برنامه ریزی در جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور دست یابی به آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان مورد استفاده در امور خبری و اطلاع رسانی و دیگر سیستم های نوین در بخشهای مرتبط با وظایف اصلی یا پشتیبانی ایرنا به منظور انتقال فن آوری نوین و کارآمد .
 • ارائه خط مشی های ارشادی در طراحی ، ساخت یا نصب ، توسعه و نگهداری ازشبکه های مخابراتی و ارتباطات شنیداری و دیداری خبری و اطلاع رسانی ماهواره ای و نیز شبکه جهانی اینترنت و به روزکردن فن آوریهای مربوط متناسب با آخرین پیشرفت های علمی و فنی جهان .
 • هدایت ، نظارت ، تنظیم و اجرای برنامه های بهینه سازی و توسعه تجهیزات در جهت حذف سیستم های غیر مفید و بهره گیری از سیستم های مکانیزه کارآمد و تکنولوژی نوین پیشرفته در تمامی بخشها و فعالیتهای سازمان اعم از اصلی و پشتیبانی به نحو استاندارد و هماهنگ .
 • برنامه ریزی نیازهای انفورماتیک سازمان و واحدهای مختلف تابعه به نحو هماهنگ در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری و نظارت بر تجزیه و تحلیل نرم افزارهای اصلی و انتخابی سیستم های عملیاتی به منظور توسعه سیستمهای جاری مفید و شناخت امکانات تغییر نر م افزارها برای ایجاد سیستم های نوین و یا تبدیل و خارج کردن سیستم های غیر مفید در جهت بهینه سازی .
 • نظارت امور در جهت حصول اطمینان از بازدهی و کاربرد مطلوب سیستم های فنی و دریافت اخبار و گزارش های خبری از منابع مختلف .
 • اعمال کنترل های نظارتی به منظور حصول اطمینان از بازدهی و کارآئی مطلوب سیستم ها ی فنی ، مخابره اخبار و گزارشهای خبری .
 • برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز سازمان در زمینه های بهره برداری مطلوب پرسنل از فن آوریها و تجهیزات فنی یا رایانه ای ذیربط .
 • بررسی و برآورد نیازهای فنی و تجهیزاتی سازمان و واحدهای تابعه درون مرزی و برون مرزی و اعلام به اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری به منظور لحاظ در بودجه پیشنهادی و تامین اعتبارات مورد نیاز .
 • نظارت بر تامین المان های مورد نیاز بخش های خبری شامل صوت ، تصویر، عکس دیتا از منابع ماهواره ای و غیر ماهواره ای .
 • برنامه ریزی و اجرای طرح ها و تولید و تکثیر آرشیوهای مناسبتهای خبری ، تصویری و عکس .
 • برنامه ریزی در جهت استقرار سیستم گزارشگیری نوبه ای از عملکرد و احدهای تحت سرپرستی و نظارت بر تنظیم گزارش جامع جهت ارائه به مدیرعامل و مراجع ذیربط .
 • ایجاد هماهنگی فی مابین واحدهای تحت سرپرستی و هدایت آنها در جهت حسن اجرای وظایف محوله .
 • بررسی و برنامه ریزی به منظور استفاده از طرح ها و سامانه های نوین ICT در ایرنا.
 • بررسی نیازمندی های آموزشی کاربردی کارکنان ایرنا در خصوص سیستم های ویژه خبری.
 • انجام آموزش های تخصصی و ویژه مرتبط با سامانه های خاص ایرنا برای کارکنان حوزه فنی و سایر کارکنان سازمان به منظور ارتقای سطح دانش فنی در ایرنا.
 • نظارت بر امور کنترل پروژه ها و مدیریت و کنترل کیفی کلیه طرح های مورد اجرا در ایرنا.
 • تدوین راهبردهای مدیریت دانش مرتبط با فناوری اطلاعات ایرنا و مستند سازی کلیه فعالیت های این حوزه.
 • برنامه ریزی برای ایجاد و بهره برداری از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS..
 • برنامه ریزی در جهت استقرار سیستمهای اتخاذ و پشتیبانی از تصمیم DSS..
 • تهیه و تدوین راهبردهای لازم برای ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و اهداف و ماموریتهای ایرنا.
 • ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان واحدهای تابعه معاونت.
 • ایجاد ارتباطات مناسب و هماهنگی لازم میان معاونت فنی با سایر معاونتها و واحدهای مستقل ستادی در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی.
 • بررسی نیازهای انفورماتیک سازمان و واحدهای مختلف تابعه به نحو هماهنگ در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری و ییش بینی تجهیزات و ابزار مربوطه و اعلام به اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری به منظور تامین اعتبار و تهیه آنها .
 • بررسی نیازهای آموزشی عملیاتی و کاربردی رایانه ای سازمان و تهیه برنامه های آموزشی و ارشادی لازم برای ارتقاء دانش و توان بهره برداری بهینه تمامی پرسنل مرتبط سازمان از تجهیزات رایانه ای و ترمینال های خبری موجود.
 • برنامه ریزی و تنظیم و ارائه طرح های آموزشی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات یا حین خدمت پرسنل فنی سازمان در تخصصهای گوناگون به منظور افزایش توان فنی آنان و همکاری با مرکز آموزش در مراحل اجرایی طرح های آموزشی فنی مصوب و مدارات ارتباطی سازمان .
 • بررسی و کنترل مستمر کارآئی و سطح کیفی تجهیزات و ابزار با کاربردهای گوناگون و ارائه طرحهای جدید در جهت افزایش بازدهی آنها .
 • اجرای مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی.