زمان ثبت نام : ۹۸/۰۷/۰۲ تا ۹۸/۰۷/۰۷
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۷/۰۳
تاریخ آزمون : ۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱ تا ۱۵
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین

*رع*۱۷۱۰