زمان ثبت نام : ۹۸/۰۷/۰۲ تا ۹۸/۰۷/۰۷
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۷/۰۳
تاریخ آزمون : ۹۸/۰۷/۲۰  ، ۹۸/۰۷/۲۱  ، ۹۸/۰۷/۲۲   ساعت ۱۷ تا ۲۴
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین

*رع*۱۷۱۰