کارگاه آموزشی “حقوق و مسئولیت های حرفه ای روزنامه نگاری” برای همکاران خبر

بر اساس برنامه ریزی زیر برگزار می شود:

 

ردیف

شرکت کنندگان عنوان دوره تاریخ برگزاری
۱ مدیران و سردبیران حقوق و مسئولیت های حرفه ای روزنامه نگاری ۱۶/۷/۹۸ و

۲۳/۷/۹۸

۰۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰
۲ دبیران و  خبرنگاران حقوق و مسئولیت های حرفه ای روزنامه نگاری ۱۶/۷/۹۸ و

۲۳/۷/۹۸

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۳ دبیران و  خبرنگاران حقوق و مسئولیت های حرفه ای روزنامه نگاری ۱۶/۷/۹۸ و

۲۳/۷/۹۸

۱۴:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۴ دبیران و  خبرنگاران حقوق و مسئولیت های حرفه ای روزنامه نگاری ۱۶/۷/۹۸ و

۲۳/۷/۹۸

۱۶:۳۰ تا ۱۵:۰۰

 

نکته ها:

-کلاس ها به صورت حضوری برگزار می شود

-برای آگاهی از برنامه دقیق کلاسی خود، به اداره کل مربوطه مراجعه بفرمائید

-در کلاس ها حضور و غیاب می شود.

-بعد از شرکت فعال در کلاس های یاد شده، امتیاز و گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان، محاسبه و ثبت می شود.

 

*رع*۱۷۱۰