پیـرو اطلاعیـه مـورخ ۹۸/۰۶/۰۱ و به منظور بروزرسانی پرونده­ های پرسنلی، آن دسته از همکارانی که تاکنون نسبت به ارائه سوابق بیمه خود اقدام ننموده اند، موظفند از تاریخ صدور این اطلاعیه لغایت ۹۸/۰۸/۱۰ نسبت به اخذ کارنامه بیمه تأمین اجتماعی خود (سوابق بیمه) از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی به نشانی: www.tamin.ir اقـدام­ نموده و پرینت سوابـق را بـه اداره ­کارگزینی ارائه نمایند.

قابل ذکر است مدت مذکور قابل تمدید نبوده و انجام هرگونه خدمات اداری منوط به ارائه کارنامه سوابق بیمه می باشد.

اداره کل امور اداری و پشتیبانی