به گزارش روابط عمومی ایرنا متن حکم به شرح زیر است:

همکار ارجمند جناب آقای داود میاندهی­

   به پیشنهاد معاون محترم خبر و بنا به تجربه و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری» خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی (ایرنا) منصوب می‌شوید.

مشارکت فعال در فرآیند بازاندیشی مأموریت‌ها، پیگیری مستمر و دقیق فعالیت‌ها و تلاش در جهت افزایش بهره‌وری دفتر پژوهش و بررسی­های خبری از جمله مهمترین انتظارات از جنابعالی است.

لازم می‌دانم از زحمات آقای حجت مرتجی در دوره تصدی‌ این مسؤولیت قدردانی و برای ایشان آرزوی تندرستی و سربلندی کنم.

 

                                                                                                                                                  سیدضیاء هاشمی