به گزارش روابط عمومی ایرنا،در این حکم آمده است:
همکار ارجمند جناب آقای محمدرضا منافی

به پیشنهاد معاون محترم خبر و بنا به تجربه و تعهد جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سردبیر گروه اخبار اروپا و آمریکای» خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می‌شوید.
تلاش برای تحقق برنامه راهبردی ایرنا، التزام به مرامنامه حرفه‌ای خبرنگاران ایرنا برنامه ریزی برای پوشش جامع اخبار حوزه اروپا و آمریکا در چارچوب خط‌ مشی اداره کل اخبار خارجی ایرنا از جمله انتظارات از جنابعالی است.
لازم می‌دانم از زحمات جناب آقای محمدحسن دوستارگان در طول مدت تصدی گروه اخبار اروپا و آمریکا قدردانی و برای ایشان آرزوی تندرستی و سربلندی کنم.

سیدضیاء هاشمی