زمان ثبت نام : ۹۸/۰۸/۱۳ تا ۹۸/۰۸/۱۸
زمان دسترسی به فایل آموزشی :۹۸/۰۸/۱۴
تاریخ آزمون : ۹۸/۰۸/۲۷  ، ۹۸/۰۸/۲۸  ، ۹۸/۰۸/۲۹   ساعت ۱۷ تا ۲۴
شرایط شرکت در دوره : کارکنان رسمی ، پیمانی و کارمعین

*رع*۱۷۱۰