متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۸/۹/۱۱ لغایت ۹۸/۹/۲۵ جهت دریافت اسناد مزایده،اجاره از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.