به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

جناب آقای محمدکاظم جعفری

نظر به تعهد، دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان ” رییس خبرگزاری استان قم” منصوب می شوید .

امید است با اتکا به عنایات خداوند متعال همه تلاش ها و کوشش های خود را در جهت تحقق بیشتر اهداف سازمان به کار گیرید .

 

سید ضیاء هاشمی
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

 

*رع*۱۷۱۰