صالحی امیری، در بدو ورود به ایرنا که با استقبال مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی روبرو شد،از خبرگزاری به عنوان خانه خود یاد کرد.

وی سپس با حضور در تحریریه ایرنا، به گفت‌وگو با خبرنگاران حوزه های مختلف خبری از جمله گروه ورزشی پرداخت و در جریان روند فعالیت‌های خبری آنها قرار گرفت

بازدید رییس کمیته ملی المپیک از ایرنا

صالحی‌امیری در دومین بازدید خود از ایرنا در کسوت رییس کمیته ملی المپیک، تحولات ورزشی ایران و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن را مورد بحث قرار داد.