به گزارش روابط عمومی ایرنا به نقل از معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات، قابلیت گفتگو (چت ) داخلی در سامانه کاتب جهت بهره برداری همکاران در ایام دور کاری فراهم شد.
همکاران می توانند با انتخاب آیکن گفتگو )مطابق شکل زیر ( از منوی باالی صفحه اصلی سامانه کاتب پنجره گفتگو را فعال کرده و از این قابلیت جهت تبادل پیامهای کاری بدون نیاز به ثبت نامه رسمی درسامانه کاتب استفاده نمایند.

شایان ذکر است محتوای پیامها در سرور سامانه اتوماسیون اداری، ثبت و ذخیره می شود