به گزارش روابط عمومی ایرنا متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای حجت مرتجی
نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزشمند مدیریتی جنابعالی در حوزه خبر، به موجب این ابلاغ به عنوان “دستیار ویژه خبری معاون خبر” تعیین می شوید.
رصد اخبار در خروجی های مختلف ایرنا، پردازش موثر خبر، کمک به ارتقاء کیفیت فرآورده های خبری، جریان سازی صحیح و به موقع در راستای منافع نظام و دستاوردهای دولت تدبیر و امید، ارایه ایده ها، سوژه ها و پیشنهادهای خبری و هدایت و کنترل جریان¬های خبری در چارچوب اهداف و برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی و خبرگزاری تراز ملی از مهمترین وظایف جنابعالی در این مسئولیت است.
امید است با همکاری و هماهنگی مدیران و سردبیران خبری در انجام وظایف محوله موفق باشید.

محمدرضا نادری گیسور

معاون خبر

رع/۳۲۳۷