به گزارش روابط عمومی ایرنا متن حکم به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر محمدرضا نوروزپور

مدیرعامل محترم سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

به استناد مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری و در اجرای تبصره(۱) ماده(۷) و “دستورالعمل اجرایی کمیسیون توسعه مدیریت سازمان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به موجب این حکم به عنوان “رییس کمیسیون توسعه مدیریت” آن سازمان منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در انجام وظایف و تکالیف محوله موفق و موید باشید.

 

سید عباس صالحی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

و رییس شورای راهبردی توسعه مدیریت

 

*رع*۱۷۱۰