به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، آوایی در جریان بازدید از ایرنا، با محمدرضا نوروزپور مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر دادگستری همچنین ضمن بازدید از تحریریه ایرنا، در گفت وگو با خبرنگاران در روند جریان تولید و انتشار اخبار قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، نشست عمومی مدیران و سردبیران ارشد ایرنا با وزیر دادگستری برگزار شد.

طی این نشست ارتباط تصویری مدیران استانی ایرنا نیز با آوایی برقرار و مسائل مختلف از سوی این مسئولان استانی ایرنا در گفت و گو با وزیر دادگستری مطرح شد.

وزیر دادگستری همچنین سپس در نشست خبری دیگری به سوالات خبرنگاران ایرنا پاسخ داد.

از دوم تا هشتم شهریور ماه هفته دولت نامگذاری شده و به همین مناسبت طی روزهای اخیر بسیاری از دولتمردان و وزیران از ایرنا به عنوان یک رسانه مادر تخصصی بازدید کرده اند.