سرکار خانم شهناز حسنی 

نظر به دانش و تجارب حرفه ای سرکار عالی و با پیشنهاد معاون محترم خبر، ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان ” سردبیر گروه شبکه های اجتماعی “ سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می شوید.

تقویت جایگاه ایرنا به رسانه ای مرجع در فضای مجازی از طریق انتشار سریع اخبار و تولیدات گوناگون سازمان،افزایش شمار مخاطبان ایرنا در شبکه های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های چند رسانه ای در ارایه تولیدات ایرنا، پوشش زنده رویدادهای مهم خبری، رصد مستمر و لحظه ای خروجی های خبری سازمان و دیگر مراجع و منابع خبری از مهمترین ماموریتهای این گروه در دوره جدید است .

انتظار می رود با همکاری و تعامل بخش های گوناگون سازمان، کمک به ارتقای دانش و آموزش همکاران در حوزه فضای مجازی و بهره گیری از ظرفیت نیروهای توانمند سازمان در انجام وظایف محوله کوشا باشید.

 

محمدرضا نوروزپور 

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

 

*رع*۱۷۱۰