این درس گفتارهای صوتی در راستای تعامل و هم افزایی امور زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پژوهشکده زن و خانواده مرکز حوزه‌های علمیه قم به صورت روزانه تا پایان ماه صفر در تارنمای امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس:  shora-banovan.farhang.gov.ir بارگذاری خواهد شد.

گفتنی است متولی این امر معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور می باشد.

درس گفتار نخست: تاثیر اربعین در تعالی روحی زنان مدرس توسط دکتر صادقی
درس گفتار دوم:  ضرورت نگرش فرصت محور به حضور زنان در اربعین مدرس  دکتر طباطبایی
درس گفتار سوم:نقش اربعین در سبک زندگی زینبی زنان مدرس فخری روحانی

درس گفتار چهارم:   نقش زنان در جهانی سازی پیام اربعین مدرس ظهیری