به گزارش روابط عمومی ایرنا، در این حکم بر پوشش دقیق، جامع و سریع تحولات حوزه ماموریت، تولید انواع فرآورده های خبری، فعالیت برنامه محور، تمرکز بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تبیین دستاوردهای دولت تدبیر و امید، حرکت در مسیر روزنامه نگاری توسعه و هماهنگی با اداره کل اخبار استانها و مراکز استان تاکید شده است.