به گزارش روابط عمومی ایرنا در متن حکم آمده است:

جناب آقای سعید زارع کندجانی
با توجه به دانش و تجربه جنابعالی و به پیشنهاد مدیر کل محترم اخبار استانها، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست خبرگزاری استان تهران تعیین می شوید.
انتظار می رود با ساماندهی امور مرکز و همکاری شایسته با بخش های مختلف سازمان در راستای پیشبرد سیاستهای خبری، تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید و پوشش مطلوب اخبار و رویدادهای حوزه ماموریت در چارچوب روزنامه نگاری توسعه بطور جدی اهتمام ورزیده
وظیفه خود می دانم از تلاشها و خدمات برادر ارجمند جناب آقای علیرضا فولادی، در مدت ریاست مرکز ایرنا در استان تهران سپاسگزاری کرده و برای ایشان در ماموریت های جدید، خدمت آرزوی موفقیت و سربلندی کنم.
محمدرضا نادری کیسور
معاون خبر