به گزارش روابط عمومی ایرنا در این نامه از تلاشهای همکاران سرویس فرهنگ و هنر در پوشش اخبار فرهنگی و هنری وزارت متبوع، قدردانی شده است.