به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

جناب اقای حسن حسین زاده

بنا بر دانش و تعهد جنابعالی به عنوان” سرپرست خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان” منصوب می شوید.

مدیریت مناسب مرکز، پوشش شایسته رویدادهای خبری و تبیین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در چارچوب روزنامه نگاری توسعه از مهمترین انتظارات از جنابعالی در دوره سرپرستی است.

محمدرضا نادری گیسور

معاون خبر