به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

جناب آقای سید جواد بشیری

با توجه به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم خبر به موجب این ابلاغ به عنوان سردبیر گروه اخبار ورزشی ایرنا تعیین می شوید .

تقویت روحیه نشاط، شادابی و ورزشی در جامعه، انعکاس موفقیت های ورزشی کشور در صحنه های گوناگون، تلاش مضاعف برای انعکاس عملکرد فدراسیون و

کاروان های ورزشی، مشارکت در تصمیم سازی در حوزه ورزش از طریق ارایه مطالب راهگشا و همچنین تبیین دستاوردهای ورزشی دولت تدبیر و امید در چارچوب

روزنامه نگاری توسعه از مهمترین ماموریت های گروه اخبار ورزشی در دوره پیش رو است .

امیدوارم با همکاری همه جانبه همکاران گروه و بکارگیری همه ظرفیت های سازمانی، شاهد گشایش افق های جدیدی در حوزه اخبار ورزشی ایرنا باشیم.

 

محمدرضا نوروز پور 

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)