به گزارش خبرنگارفرهنگی ایرنا، « مرضیه السادات رئیسیان » از نیروهای توانمند و مسلط به زبان انگلیسی ،دلسوز و متعهد به کار، همکاری خود را با خبرگزاری جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۸ آغاز کرد و سال ۱۳۸۹ به افتخار بازنشستگی نائل آمد.
وی در گروههای مختلف تحریریه خبر ایرنا فعالیت داشت که بیشترین سنوات فعالیت آن مرحومه در حوزه اخبار خارجی ایرنا با عناوین مترجم، کارشناس، دبیر و سردبیر بخش ترجمه این حوزه بوده است.
همسر زنده یاد رئیسیان در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، درباره علت درگذشت آن مرحومه، گفت: ایشان بعلت عارضه قلبی چند روز گذشته در بیمارستان بستری شد و پس از چهار روز به دیدار حضرت دوست شتافت.
ایرنا درگذشت این پیشکسوت عرصه رسانه را به خانواده آن مرحومه همچنین به خانواده مطبوعات و رسانه ها تسلیت می گوید.