کاظمی در دیدار با علی حیدرشاه حسینی رییس ایرنا استان قزوین با اشاره به تاثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی رسانه ها، از این خبرگزاری خواست تا به شهرداری در حوزه امور مرتبط با فرهنگ سازی یاری ببخشد.
وی با تاکید بر ضرورت شناخت هرچه بیشتر مدیران حوزه شهری با رسانه ها و ارزش های خبری، از ایرنا خواست تا در تحقق این مهم به شهرداری کمک کند.
معاون شهردار قزوین در ادامه با اشاره به مرجعیت خبری ایرنا، آن را رسانه ای مورد اعتماد دانست و گفت: انعکاس صادقانه و بی طرفانه مسایل، اخبار و رویدادهای مربوط بخش های مختلف شهری توسط این رسانه به جامعه، شهروندان را به خوبی و بدون کم و کاست با مسایل شهری و خدمات انجام شده آشنا می کند که این مهم جای تقدیر دارد.
علی حیدرشاه حسینی رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین نیز در این دیدار با بیان اینکه سواد رسانه ای مدیران باید ارتقا پیدا کند، اظهار داشت: در این حوزه خلاء و ضعف وجود دارد که باید با توجه بیشتر مدیران به اهمیت رسانه و جامعه اطلاعاتی مرتفع شود.
وی در ادامه پیوست رسانه ای طرح های شهری را یک ضرورت دانست و گفت: فقدان این موضوع گاهی اوقات منجر به مسایل و مشکلات زیادی شده و ابهامات زیادی را برای شهروندان بوجود آورده است.
کاظمی در ادامه بازدید خود از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین با فرایند تهیه فرآورده های خبری توسط این رسانه آشنا شد و از طرح در دست اجرای محوطه سازی ساختمان ایرنا نیز بازدید کرد.