«مهدی شفیعی» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی در حکم بازنشستگی خانم غفرانی نوشته است: «با عنایت به نامه شماره …. مورخ ۹۷/۸/۱ سازمان تامین اجتماعی شعبه … تهران ضمن تشکر و قدردانی از خدمات و تلاشهای صادقانه و موثر جنابعالی، به موجب این حکم به افتخار بازنشستگی نایل می شوید. حقوق مستمری بازنشستگی شما طبق حکم دیگری از سوی سازمان تامین اجتماعی برقرار و از اعتبار صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.»