به گزارش روابط عمومی ایرنا به نقل از دبیرخانه کمیسیون توسعه مدیریت مستقر در دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری، در این جلسه موضوع ارتقای رتبه تعدادی از همکاران به پایه ارشد،خبره و عالی تصویب شد، همچنین وضعیت نرم افزار حضور و غیاب و به روز رسانی آن، و رسیدگی به درخواست تعدادی از همکاران کارمشخص مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی شفیعی(معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی)،پدارم الوندی(سرپرست معاونت خبر)،غلامرضا نعمتی(مدیر کل امور اداری و پشتیبانی)،سید جواد جعفری زوج (مدیر کل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری) و کبری مقدر(رئیس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه) اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.