متن حکم معاون خبر ایرنا در تاریخ ۹۷/۵/۱۵ چنین است:

جناب آقای محمدعلی فریدپناه

با توجه به تعهد، دانش و توان حرفه ای که در شما سراغ دارم، به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی شهرستان آبادان منصوب می شوید.

لازم می دانم از زحمات جناب آقای حمیدرضا ترابی فرد در دوران مسئولیت این دفتر، قدردانی و برای ایشان آرزوی توفیق نمایم.

احمد جعفری چمازکتی

معاون خبر