به گزارش روابط عمومی ایرنا، در دومین جلسه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در دوره جدید که با حضور تمام اعضا درمحل دفتر این هیات در سازمان مرکزی برگزار شد، «محمدرضا نادری گیسور» به عنوان نایب رییس هیات و «غلامرضا نعمتی قمصری» به عنوان دبیر آن انتخاب شدند.

نادری گیسور در حال حاضر مدیرکل دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی و نعمتی مدیرکل امور اداری ایرنا است.

نادری و نعمتی به تازگی با حکم دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت سه سال به عنوان اعضای اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب شده اند.

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانم «مریم جلوداران» از خبرنگاران سازمان نیز برای دوره جدید به عنوان عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ایرنا منصوب شده است.

جعفری زوج و مهدی کیان مدیرکل محصولات خبری از سال گذشته با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به عنوان عضو اصلی و عضو علی البدل در این هیات فعالیت می کنند.

«سیدجمال خوشکام» نیز مسئول دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ایرنا است.

در دومین نشست هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان، علاوه بر انتخاب اعضای هیات رییسه، برنامه کاری دوره جدید مشخص و چند دستور کار برای نشستهای بعدی تعیین شد.

نخستین نشست این هیات دوم دی ماه برگزار شده بودد.

**رع** ۱۵۵۱