به گزارش روابط عمومی ایرنا، در این دستورالعمل، کارت ویزیت به عنوان «ساده ترین ابزار ارتباطی و آغازکننده یک تعامل دو سویه» معرفی و تصریح شده است که این اقدام به منظور «شناساندن کارکنان، برقراری ارتباط و معرفی واحد سازمانی در مراجعه به سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها هنگام شرکت در جلسات اداری، همایشها و کنفرانس های داخل و خارج از کشور در راستای انجام مسئولیتهای سازمانی» صورت می گیرد.

مطابق این دستورالعمل، تمامی مسئولان سازمان اعم از مدیرعامل، معاونان وی، مشاوران مدیرعامل، مدیران کل و معاونان آنها، سردبیران و دبیران گروههای خبری، روسای ادارات و گروهها، روسای دفاتر داخل و خارج از کشور و واحدهای سازمانی می توانند از کارت ویزیت برخوردار باشند.

خبرنگاران، کارشناسان و عکاسان ایرنا نیز با تشخیص مدیران کل حوزه خبر می توانند کارت ویزیت سازمانی داشته باشند.

صدور کارت یادشده در قالب یک روند اداری و پس از تایید بالاترین مقامهای سازمان در هر معاونت و با همکاری ادارات کل «حوزه ریاست و روابط عمومی» و  «امور اداری و پشتیبانی» انجام خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل، کارت ویزیت یادشده با قالبهای یکسان و اطلاعات مشخص فردی و سازمانی از جمله درج لوگوی سازمان، نشانی پستی و سایت آن به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ می شود و دارندگان آن پس از پایان مسئولیت خویش موظفند کارتهای باقیمانده را تحویل دهند.

*رع*۱۵۵۱